KARINTHY FRIGYES

UTAZ�S FAREMID�BA


Gulliver �t�dik �tja

 

 

TARTALOM

ELS� FEJEZET

Szerz� visszapillant eddigi kalandjaira. - Kit�r az eur�pai vil�gh�bor�: szerz� mint seborvos ker�l
a Bulwark sorhaj�ra. - Essex k�zel�ben a n�metek felrobbantj�k a haj�t. - Szerz� �s a haj�
parancsnoka hidropl�non menek�lnek. - A v�ls�gos percben egy csod�latos rep�l�g�p
megmenti a szerz�t, �s �ps�gben partra sz�ll�tja Faremid�ban.

M�SODIK FEJEZET

Az a g�p, mely a szerz�t idehozta, csod�latos �ntudatot �rul el. - K�l�n�s besz�lget�s. -
Emberform�j� f�k. - A kast�ly.

HARMADIK FEJEZET

N�h�ny sz� az olvas�hoz. - Az ember �s a g�pek. - Faremid� lakosai. -
Szerz�t �sszehasonl�tj�k a n�v�nyekkel.

NEGYEDIK FEJEZET

Vil�gn�zletek. - Szerz� kezdi sejteni, mif�le l�nyek k�z� ker�lt. -
A szolaszik. - N�h�ny sz� a szolaszi-gy�rr�l.

�T�DIK FEJEZET

Szerz� megtanulja a szolaszik nyelv�t. - Egy kis kit�r�s a k�ls� �s bels� szeml�letr�l. -
Az ismerettan. - Beteg szolaszik. - N�h�ny sz� a "szf�r�k zen�j�"-r�l.

HATODIK FEJEZET

Szerz� megtudja, hogy ker�lt Faremid�ba. - A doszire, vagyis a vil�g betegs�ge. -
Szerz� m�ltatlankod�sa az emberi faj nev�ben.

HETEDIK FEJEZET

A F�ldgoly� mint szolaszi. - A beteg vil�g. - Midore agg�dik a F�ld �let��rt. -
A tudat
�s az �szt�n, k�tfej� torzsz�l�tt.

NYOLCADIK FEJEZET

Szerz� mentegeti mag�t, ami�rt nagyjelent�s�g� �tj�b�l csak v�zlatszer� k�pet adhatott. -
Gazd�ja felviszi a szerz�t egy hegyre, ahol csod�latos megismer�sek d�bbentik meg a szerz�t. -
Szerz� visszat�r haz�j�ba, �s csal�dj�t j� eg�szs�gben tal�lja.


ELS� FEJEZET

Szerz� visszapillant eddigi kalandjaira. - Kit�r az eur�pai vil�gh�bor�:
szerz� mint seborvos ker�l a Bulwark sorhaj�ra. - Essex k�zel�ben a n�metek
felrobbantj�k a haj�t. - Szerz� �s a haj� parancsnoka hidropl�non menek�lnek. -
A v�ls�gos percben egy csod�latos rep�l�g�p megmenti a szerz�t,
�s �ps�gben partra sz�ll�tja Faremid�ban.

Az olvas� bizony�ra csod�lkozik, hogy annyi szomor� tapasztalat ellen�re s miut�n �r�kre megfogadtam, hogy t�bb� nem kelek �tra: ezerkilencsz�ztizenn�gy j�lius�ban m�gis elhagytam feles�gemet �s gyermekeimet, hogy a Bulwark sorhaj�n mint seborvos induljak a Balti-tenger vizeire. Lesznek olyanok, akik �llhatatlans�ggal v�dolnak ez�rt, hiszen m�r els� utam v�gezt�vel, miut�n Lilliputb�l szerencs�sen megmenek�ltem, r� kellett j�ttem l�gyen, hogy igazi angol alattval� jobban teszi, ha sohase l�pi �t hat�rtalanul szeretett haz�nk hat�rait, mert hiszen csak oktalan �s c�ltalan keser�s�get okoz mag�nak, nem gondolva meg, hogy egyszer m�giscsak vissza kell t�rnie forr�n szeretett sz�l�f�ldj�re. K�s�bbi utaim, Brobdingnagba, Laput�ba �s Hauhnhnmorsz�gba, csak jobban meggy�ztek err�l az igazs�gr�l, amint az olvas� bizony�ra eml�kszik, hisz, ugyeb�r (f�leg utols� kalandos utaz�somra gondolva), ha Laput�b�l �s Lagad�b�l hazat�rve, veszteg maradtam volna, mennyi borzalmas �s hal�los veszedelmet takar�tok meg: hogy egyebet ne mondjak, csak azt a majdnem v�gzetes kalandot eml�tem fel, mid�n a haj� orr�b�l beugrottam a tengerbe af�l�tt val� elkesered�semben, hogy er�vel vissza akarnak hozni Angolorsz�gba, amely alkalommal csaknem �letemet vesztettem. Ha itthon maradok, soha nem ker�l�k vala ilyen helyzetbe.

Hogy l�tsz�lagos �llhatatlans�gomat mentegessem, csak arra a l�ngol� �s hat�rtalan hazaszeretetre kell utalnom, amely minden angol alattval� lelk�ben ott �g, arra a gondolatra, hogy haz�j��rt �let�t �s vagyon�t kock�ra tegye. Ezerkilencsz�ztizenn�gy nyar�n az Osztr�k-Magyar monarchia el�gt�telt k�rt a szerb korm�nyt�l az�rt, mert az felb�relt emberekkel orvul meg�lette az orsz�g tr�n�r�k�s�t. Szeretett haz�nk �s Oroszorsz�g lovagiass�ga term�szetesen nem t�rhette, hogy egy er�s �s hatalmas �llam, amilyen a monarchia, megt�madjon egy olyan gyenge �s tehetetlen kis n�pet, amelyiknek m�g ahhoz sincsen el�g ereje, hogy ny�lt csat�ban �lje meg ellens�g�t, hanem k�nytelen orvul, h�tulr�l t�madni, mikor egy kicsit gyilkolni szeretne. Hogy teh�t Eur�pa b�k�j�t biztos�tsa, haz�m hadat �zent N�metorsz�gnak, mint a kult�ra ker�kk�t�j�nek, amelyik folyton h�bor�val fenyegette a vil�got. Oroszorsz�ggal is kib�k�lt, abban a rem�nyben, hogy az seg�ts�g�l h�vja r�gi ellens�g�t, Jap�nt, ami meg is t�rt�nt.

Ilyen k�r�lm�nyek k�zt term�szetesen minden angol ember k�teless�g�nek �rezte, hogy megv�dje jogtalanul �s v�ratlanul megt�madott haz�j�t, ann�l is ink�bb, mert hiszen, hogy nagyszer� hadsereg�nket �s legy�zhetetlen haj�hadunkat m�r t�z �ve el�k�sz�tett�k erre a h�bor�ra, azt mindenki tudta. Magam is r�gt�n jelentkeztem seborvosnak, nem tudtam ellen�llni r�szint k�bor �s kalandos term�szetemnek, mely egyre �j �s �jabb v�llalkoz�sokba kergetett, r�szben pedig annak az olthatatlan �s ellen�llhatatlan hazaszeretetnek, mely minden angol alattval� lelk�ben ott �l, mikor arra ker�l a sor, hogy �let�t �s v�r�t �ldozza a k�z�s �gy�rt. Elhat�roz�somban csak meger�s�tett v�gre az a k�r�lm�ny is, hogy mint tartal�kos haj�orvost, s�rg�s beh�v�val rendeltek csapatomhoz, s tudtam, hogy ha �nk�nt nem jelentkezem, hadit�rv�nysz�k el� �ll�tanak �s val�sz�n�leg f�be l�nek.

Jelentkez�sem ut�n a Bulwark sorhaj�ra osztottak be, amelynek feladata volt Essex k�zel�ben v�deni a partokat, �s esetleg t�mogatni a haj�had t�mad� akci�j�t. Parancsnokom, Sir Edward B..., igen kit�n� �s m�velt f�rfi�, m�r az els� napokban bar�ts�got k�t�tt velem, �s sok �rdekes �s hadi �rtelemben fontos r�szletet k�z�lt velem a tengernagy mag�n�let�b�l. Haj�nk eleinte nem ker�lt t�zvonalba, hanem a francia parton sebes�lteket vett fel �s sz�ll�tott Essexbe. Mint seborvos rendk�v�l �rdekes �s tanuls�gos tapasztalatokat tettem szakm�m fejleszt�s�re: kart�rsaim nev�ben hat�rozottan �ll�thatom, hogy semmi sincsen, ami a seb�szet gy�ny�r� tudom�ny�t annyira el�bbrevinn�, mint egy ilyen modern h�bor�, mely sz�mtalan fegyver�vel, g�ppusk�j�val, gr�n�tj�val, g�zmozsar�val, l�gben pukkan� bomb�j�val, faragott hegy� goly�j�val, m�rgezett nyilaival �rdekesn�l-�rdekesebb �s �jabbn�l-�jabb eseteket szolg�ltat a tanul�kony seborvos �p�l�s�re. Magam is nem kevesebb, mint harmincn�gy olyan k�ls� �s bels� hal�los sebes�l�st �s betegs�get tapasztaltam, amelyek eddig semmif�le orvosi lexikonban nem szerepeltek s melyeknek feljegyz�s�vel, szer�nytelens�g n�lk�l mondhatom, nem jelent�ktelen szolg�latot tettem az orvostudom�nynak. Voltak ott elt�r�tt csontok, sz�troncsolt m�jak, voltak kifordult belek �s benyomott szemek. Volt egy ember, akinek az arca �s melle hord�nagys�g�ra dagadt, mert a g�g�t �tf�rta egy goly� s a leveg� f�lig a t�d�be, f�lig a b�r al� hatolt, �s volt egy m�sik, akinek a bal karja lesz�radt, mert a jobb v�ll�n egy gr�n�tszil�nk sz�tszaggatta az art�ri�t. Voltak l�tt, v�gott �s sz�rt sebek b�ven s n�h�ny �rdekes, fiziol�giai szempontb�l igen megfontoland� eset, mely a nyakt�ji izmok seb�szi b�ntalmainak mekkoras�g�val jelezte az emberi fogazat dinamikus erej�t. B�r szorosan v�ve nem tartozik szakm�mba: n�h�ny �rdekes idegk�rtani megfigyel�st is feljegyeztem: kezembe ker�lt p�ld�ul egy jap�n katona (tudnival�, hogy az eur�pai kult�ra megment�s�re jap�nokat is seg�ts�g�l h�vtunk), aki a harct�ren meg�r�lt - az a r�geszm�je volt, hogy � tudja, mi�rt harcol.

Haj�nk eg�sz november v�g�ig cirk�lt az angol partok k�zel�ben - a r�szletekkel nem untatom az olvas�t. November huszonkettedik�n szikrat�viratban �rkezett a parancs, hogy a Bulwark rakja partra sebes�ltjeit, leg�nys�g�t eg�sz�tse ki hadil�tsz�mra, �s vonuljon fel Dixmuiden fel�, amit a n�metek elfoglaltak. H�tsz�z embert vett�nk fel, behaj�ztuk a l�szerk�szletet, �s november huszonnegyedik�n nagy k�dben indultunk a belga partoknak. A k�d�t f�nysz�r�kkal vil�g�tottuk meg, de m�g �gy is elt�vedt�nk, �s kev�ss� let�rt�nk az �tr�l, az angol partok ir�ny�ban, nyugat-d�lnyugat fel�. November huszon�t�dik�n a k�dben f�nyjeleket kaptunk, de nem tudtuk elolvasni, n�h�ny csom�nyira f�nysz�r�ink haj�t jeleztek. Kiford�tottuk a s�llyesztett �gy�kat, �s riad�t adtunk le a leg�nys�gnek. Mindenki elfoglalta hely�t, s m�r �ppen teljes g�zt parancsolt a haj�m�rn�k, mikor rettenetes d�rd�l�s r�zta meg a fed�lzetet: a haj� akn�ra futott. Vad r�m�let t�madt a fed�lzeten, mindenki elvesztette a fej�t, �s k�ts�gbeesett tolong�s indult meg a ment�cs�nakok fel�. Engem a robban�s ereje led�nt�tt a parancsnoki h�dr�l, ahol �ppen a kapit�nnyal besz�lgettem, s n�h�ny pillanatra elvesztettem eszm�letemet. Mikor magamhoz t�rtem, a haj� f�loldalt fek�dt, �s rohamosan s�llyedt. A leg�nys�g k�romkodva �s marakodva t�pdeste a cs�nakok tart�l�ncait: minden helyet elfoglaltak, velem senki sem t�r�d�tt. L�ttam, hogy el kell vesznem, �s k�ts�gbeesetten �tkoztam a pillanatot, mely engem a haj�ra hozott, mid�n a parancsnok odak�szott hozz�m, �s intett, hogy k�vessem. D�l�ngve kapaszkodtunk a h�ts� fed�lzetig: ekkor a parancsnok felemelte a deszkapall�t �s intett, hogy sz�lljak le gyorsan. Hatalmas rep�l�g�pet pillantottam meg cs�nakfut�kkal teljesen felszerelve, �s indul�sra k�szen: m�r a motor is berregett. Egy ugr�ssal besz�llottunk az �l�k�kbe, a parancsnok megragadta a foganty�t, s a k�vetkez� percben a hidropl�n lejt�s sikl�j�n lefutott a v�zre. A csavar hadarni kezdte a leveg�t, n�h�ny kilom�tert a v�zen futottunk, azt�n hirtelen fellibbent�nk a k�dbe. Visszapillantva semmit sem l�ttam m�r a haj�b�l: a k�d�n kereszt�l bizonytalan f�nyek vill�dztak alattam. Metsz� hideg volt, �s csakhamar elt�nt minden k�r�l�tt�nk: �thatlan, s�r� k�d vette k�r�l a g�pet, mely nem hogy tisztult volna, de egyre er�sb�d�tt. A motor zakatol�s�t�l besz�lni se lehetett, s �gy fogalmam se volt r�la, merrefel� tartunk �s milyen magass�gban. Szorongva �ltem helyemen, id�nk�nt a hidegt�l �s a sebes l�g�ramt�l f�lig elvesztve �ntudatom, �gyhogy ma se tudom: h�rom �r�t rep�lt�nk-e �gy, vagy f�l napot. Csak arra eml�kszem, hogy egyszer nedvess�get �reztem csurogni �llamra, odany�ltam �s a kezem v�res volt, egyben �szrevettem, hogy k�rmeim al�l is v�r sziv�rog, �s l�legzetem kihagy. K�r�l�ttem mintha tisztulni kezdett volna a k�d s valami term�szetellenes, s�t�tsz�rke f�ny bujk�lt a sz�rnyak k�z�tt. Ekkor meg�rtettem, hogy olyan magasan vagyunk, ahol m�r eg�szen ritka a leveg�, r�m�lten ragadtam meg a parancsnok karj�t, de � meg sem mozdult, el�rehajoltam �s arc�ba n�ztem, mozdulatlan �s merev volt, szemei �vegb�l, k�t orrlik�b�l csendesen csurgott a v�r. Kezei egy tasz�t� mozdulattal g�rcs�sen szor�tott�k a magass�gi korm�nyt. Iszony� r�m�let fogott el, �s f�lrel�ktem �t; nehezen billent balra �s feje el�rebukott. Feje f�l�tt kiny�jtottam k�t karom, �s megragadtam a korm�nyt, de m�r �reztem, hogy v�gem van, nem b�rom tov�bb. Ekkor fejem f�l�tt suhog�st hallottam; felpillantva hatalmas, mad�rform�j� szerkezetet l�ttam a tisztul� k�d�n kereszt�l. Ki�ltani akartam, hogy megadom magam (megzavarod� agyamban �gy k�pzeltem, hogy ellens�ges rep�l�g�p ker�lt f�l�m), de egy hang se j�tt torkomb�l. Azt�n olyan �rz�sem volt, mintha valami kiemelne �l�semb�l: egyidej�leg k�l�n�s, �des muzsikasz� �t�tte meg a f�lem, �s a szemem lecsuk�dott. Mikor megint kinyitottam, fekete �jszaka volt k�r�l�ttem, �s az �g f�l�ttem �s alattam tele csillagokkal: megismertem a G�nc�l szeker�t, �s valami nagy megnyugv�s t�lt�tt el. Valami puh�n fek�dtem, �s mintha sz�v�s er�s k�telek fogtak volna le, de nem okozva kellemetlen �rz�st. K�toldalt mintha csapkodott volna valami: egyenletes �s zengzetes hang volt ez is, �s homlokomra mintha h�s, j�szag� l� cs�p�g�tt volna egy csapb�l. Hogy haladunk-e vagy �llunk, arr�l fogalmam se volt, arr�l se, meddig tartott ez �gy; egyszer azt�n f�nyes, z�ld mez�t l�ttam, foly�k �s hegyl�ncok szesz�lyes rajz�val. Eleinte �gy volt, mintha f�l�ttem volna ez, azt�n alattam volt �s mi csendesen ereszkedt�nk le r�ja. Egy ideig vil�gosz�ld, mosolyg� liget f�l�tt lebegt�nk, azt�n vir�gos tiszt�s bukkant fel, nagyobbodott, �reztem, hogy lesz�llunk. Most j�ttem r�, mi�rt �rzem magam oly boldognak: m�r mintegy �r�ja egyetlen akkord zengett k�r�l�ttem, de oly �des �s tiszta hangon, hogy �szni �s f�r�dni v�ltem e hangban, mint a h�s olajban; figyelni kezdtem s r�j�ttem, hogy n�gy egyszer� hangb�l ism�tli �nmag�t ez a zene: a muzsika elragad� b�j�t e hangok sz�ne �s l�gys�ga adja ink�bb, mint egym�sut�nja; valamit �rtek zen�hez, fiatal koromban zongor�ra fogtak, s �gy r�gt�n meg tudtam �llap�tani, hogy e n�gy hang �gy k�vetkezik egym�sra: f, d, e, c, a sk�la doremifaszolaszid�ja szerint �gy: Fa-re-mi-d�. Ugyanekkor f�ldet �rt�nk.

 

M�SODIK FEJEZET

Az a g�p, mely a szerz�t idehozta, csod�latos �ntudatot �rul el. -
K�l�n�s besz�lget�s. - Emberform�j� f�k. - A kast�ly.

Magamhoz t�rve k�bults�gomb�l, kinyitottam a szemem �s k�r�ln�ztem. Ragyog� napf�nyben �sz� vid�k ter�lt el: egyik oldalon enyh�n emelked� hegyh�t, bal k�z fel�l csillogva kanyarg� foly�, partjain k�kesz�ld cserj�k. A foly�n egyszer� vash�d vezetett korl�t n�lk�l; t�voli erd� fel� feh�r �t, k�toldalt furcsa alak� f�k. Az �t igen hossz�nak l�tszott, k�kes k�dbe veszett, s �gy t�nt, ott, ahol az erd�t �ri, a f�k k�z�tt valami kapu- vagy bolt�vf�le. Az eg�sz t�j, f�l�tte a napnak szokatlanul megnagyobbodott, a rendesn�l csaknem k�tszer nagyobb t�ny�rj�val, valami val�sz�n�tlen, meseszer� �s idegen, ugyanekkor m�gis megfoghatatlanul ismer�s volt, mintha nem el�sz�r j�rn�k ezen a vid�ken. K�s�bb, �lm�lkod�saim k�zepette, gondolkoztam ezen, �s r�j�ttem, honnan ismerem �n ezt a t�jat: �lmomban j�rtam itt, nem is egyszer, f�leg gyermekkoromban; nagy id�k�z�kben v�ratlanul visszat�r� �lom volt ez; eleinte, gyermekkoromban, a foly�nak innens� partj�n �lldog�ltam, �s v�gyakozva n�ztem az erd� fel�, ahonnan valami ismeretlen, �des zene sz�lt, azt�n �lmodtam �gy is, hogy �tmegyek a h�don, �s megindulok a feh�r �t homokj�n. Mint kik�pz�s alatt �ll� katona is �lmodtam r�la, borj�val a h�tamon meneteltem az erd� fel�; tudtam azt is, hogy ott valami j� v�r r�m, �de pihen�s �s nyugalom, de �gy r�mlett, sohase jutunk el od�ig.

Most azonban mindez k�zzelfoghat� val�s�g volt, �bren voltam, szomj�s�got �reztem, �s mozgol�dni pr�b�ltam. Ekkor kem�ny szor�t�st �reztem a derekamon, ugyanekkor valami er� kiemelt �l�semb�l, s egy percig a leveg�ben l�b�lt. Ijedten n�ztem oda: a derekamhoz keskeny f�mgy�r� tapadt, mint valami csukl�, ez a f�mgy�r� felfel� vastagod� f�mkarban v�gz�d�tt. A k�vetkez� pillanatban m�g magasabbra emelt e kar, azt�n lassan leeresztett, �s letett a f�ldre, mintegy h�rom-n�gy m�ternyire a g�pt�l, amelyben �ltem; azt�n eleresztett, s a kar visszah�z�dott. Feln�ztem �s k�l�n�s, soha nem l�tott szerkezetet, vagy g�pet l�ttam magam el�tt: csak zavaros k�rvonalakban tudom le�rni, mert tiszta k�pet adni r�la m�g tal�n rajzban se tudn�k, j�llehet az�ta gyakran l�ttam hasonl�t. Els� gondolatom, �rthet�en, az volt, hogy eg�szen �jrendszer�, v�gtelen�l bonyolult rep�l�g�ppel �llok szemben, amelynek v�za, elt�r�en az eddigiekt�l, f�gg�legesen �llt a f�ld�n, k�toldalt ez�stb�l alkalmazott sz�rnyakkal. Ennek a v�znak azonban kimondhatatlanul k�l�n�s form�ja volt: fel�l toj�s alak� aranyt�mb, tetej�n belap�tva, olyanforma, mint egy nagyon szab�lyos, stiliz�lt emberfej, amilyenhez hasonl�t �p�letek d�sz�t�s�re alkalmaznak a szobr�szok, a k�t szem hely�n k�t csillog�, kerek �veglencse, mely m�g�tt v�r�ses f�ny vill�dzott. E lencs�k alatt k�t cs�f�le �llt ki a fejb�l, ezalatt pedig hossz�k�s, sz�pvonal� ny�l�s, aranylappal bef�dve, mely szab�lyosan emelkedett �s csuk�dott. A v�z t�rzse pajzs alak�, szint�n aranyb�l, rajta igen sz�prajz�, m�v�szi berak�sok, dr�gak�vekb�l, alul, a der�k t�j�n f�mkarika. K�t lefel� keskenyed�, form�s t�maszt�kon �llt a szerkezet: e t�maszt�kok bonyolult ker�krendszerben v�gz�dtek; a kerekek szabadon mozogtak, emelkedni �s l�pni is tudott vel�k a g�p, s�k f�ld�n sebesen forogtak.

A v�z k�t karja volt a sz�rny, de ezenk�v�l m�g t�bb keskeny, hajl�kony f�mkar ny�lt ki a der�kb�l, k�l�nb�z� v�gz�d�sekkel, egyike ezeknek volt az, ami engem a szerkezetb�l kiemelt.

Az eg�sz g�p, bonyolults�ga ellen�re, valahogyan az egyszer�s�g �s mag�t�l �rtet�d� sz�ks�gszer�s�g benyom�s�t keltette, �rz�d�tt, hogy minden a hely�n van �s csod�latos �sszhangban m�k�dik �ssze, de mindezek f�l�tt valami kifejezhetetlen�l kellemes �rz�st is keltett els� pillanatban, mely nem �llott �sszef�gg�sben azzal a benyom�ssal, hogy a g�p felt�tlen�l remekm�ve a gazdas�gos �s t�k�letes technik�nak, hanem ett�l eltekintve k�l�n hatott: nem tudom m�sk�ppen kifejezni magam, csak megk�zel�t� sz�t haszn�lok, amikor azt mondom, hogy ez a g�p sz�p volt, sz�p alatt nemcsak, hogy annyit, de j�val t�bbet �rtve, mint ahogy ezt a sz�t p�ld�ul egy festm�nyre, vagy m�g ink�bb egy n�re alkalmazni szoktuk. Egyszer� seborvos vagyok, �s nem j�ratos a szavak m�v�szet�ben, de eml�kszem, hogy akkor elragadtatott jelz�k jutottak eszembe, amilyeneket szerelmes ifjak tal�ltak ki a m�mor perceiben. Lehet, hogy nem is voltam norm�lis �llapotban, r�szben f�lembe csengtek m�g az el�bbi akkordok, r�szben pedig a g�pb�l valami k�l�n�s er� �radt, minden idegemet fesz�lt zsibbad�sban tartva, valami a melegs�g �s az �raml� villamoss�g k�zti l�thatatlan villamos h�nyal�b. A g�p belsej�b�l �lland�, kellemes zeng�s hangzott, a sz�rnyak leereszkedtek a f�ldre. Arcomon valami csiklandoz�st �reztem, �s feltekintve l�ttam, hogy a k�t �veglencse r�m szegez�dik. Egyben felemelkedett az egyik kar, �s hozz�m �rt, azt�n megint visszah�z�dott. M�g azon t�n�dtem, ki lehet ez az ember, aki bel�lr�l a g�pet mozgatja, megmozdult a v�z fej�n egy szellenty�, �s ism�t megsz�lalt, kimondhatatlanul �des hangon az a zene, amelyet az im�nt hallottam, de most nem a fa-re-mi-d� hangjegyekben, hanem egy m�sik, m�ly s a v�g�n felkunkorod� �tem, sajnos, a kromatikus sk�la hangjegyeivel nem tudom pontosan kifejezni, de k�r�lbel�l ilyen sorrendben: g, a, a, gis, g, gis. T�bbsz�r egym�sut�n hallottam ezt az �temet, k�zben a szemek r�m meredtek. K�l�n�s �rz�st keltettek bennem e hangok: mintha hozz�m sz�ln�nak valami ismeretlen nyelven, aminek nincs sz�vege. Csod�lkozva �lltam ott, majd kinyitottam a sz�jam �s n�h�nyszor �gyetlen�l pr�b�lkozva, v�gre megk�zel�t�en helyesen ism�teltem a hangokat. A zene abban a pillanatban megszakadt, a g�p meg�llt, �s mintha megfesz�lve figyelt volna. Hangosabban ism�teltem a hangokat. A g�p most h�rom m�s hangjegyet muzsik�lt, ezt is ut�na�nekeltem. Most m�sik kar ny�lt fel�m �s megtapogatott. Azt�n n�h�nyszor ism�tl�d�tt m�g ez a j�t�k m�s-m�s hangjegyekkel. Hirtelen suhog�st hallottam, a sz�rnyak z�gni kezdtek, l�g�ram �t�tte meg arcom, s a k�vetkez� pillanatban felemelkedett a g�p, n�h�nyszor keringett a fejem f�l�tt, azt�n a foly� fel� tartott, emelkedett, kisebb lett, v�gre elt�nt az erd� f�l�tt. K�bultan �lltam ott n�h�ny percig, azt�n k�r�ln�ztem.

Finom f� bor�totta azt a helyet, ahol �lltam, alatta valami nagyon puha, s�pped� talaj. Most egyszerre �lesen villant agyamba k�ts�gbeejt� helyzetem, ismeretlen helyen vagyok, mondtam magamban, ahol tan�cstalanul �s tehetetlen�l elpusztulok, mert nem tudom, ellens�ges ter�let-e, vagy bajt�rsi. M�sr�szt bajt�rsaim sorsa is aggasztott, nem lehettem biztos benne, vajon megmenek�lt-e valaki a Bulwarkr�l, s h�r�l adv�n, hogy �n meg a parancsnok rep�l�g�pen hagytuk el a s�llyed� haj�t, val�sz�n�leg k�r�z�levelet adnak ki ellenem, s ha nem jelentkezem, sz�kev�nynek nyilv�n�tanak, �s hadit�rv�nysz�k el� �ll�tanak.

Azut�n ism�t �gy okoskodtam, hogy ahol ilyen t�k�letes g�pek vannak, ott nyilv�n rendk�v�liek �s fejlett �rtelm�ek az emberek, s meg fogj�k �rteni sanyar� helyzetemet. Csak azt nem tudtam, hol tal�lom azt a v�rost vagy t�bort, ahonnan ez a rep�l�g�p val�: azzal tiszt�ban voltam, hogy nem N�metorsz�gba ker�ltem, mert kit�n� k�meink felt�tlen�l jelentett�k volna, ha effajta g�pek �llanak rendelkez�s�re az ellens�ges hadseregnek. Sorsomra b�ztam h�t magam, fegyvereimet leraktam a f�re, s elk�sz�tettem zsebkend�met, hogy abban az esetben, ha ellens�g ter�let�n vagyok, megadjam magamat a h�gai egyezm�ny �rtelm�ben annak, akivel el�sz�r tal�lkozom.

Majd �vatosan megindultam a foly� fel�, k�r�ln�zel�dve, de an�lk�l, hogy egyetlen �l� lelket pillantottam volna meg. Akad�lytalanul kereszt�ljutottam a h�don, s elhat�roztam, hogy a feh�r �ton indulok az erd� ir�ny�ban. A legk�zelebbi facsoport fel� k�zeledtem, mely a fasor sz�l�n �llott. Hirtelen megh�kkenve torpantam vissza, s �nk�ntelen�l zsebkend�mh�z kaptam. Pillanatra �gy t�nt, hogy az a fa, amelyhez legk�zelebb voltam, nem is fa, hanem �l�l�ny. �gy h�szl�p�snyi t�vols�gr�l tiszt�n kivehettem eg�sz alakj�t, hat�rozottan emberform�j� volt, b�r szokatlanul hatott. B�r helyett barna k�reg f�dte el test�t, k�t l�ba a f�ldbe gy�keredzett, �s kit�rt karjai k�zt idegenszer� levelekb�l lombs�tor k�pz�d�tt feje f�l�tt. A fej z�m�k �s alacsony, a barna k�reg-arc fel�m ford�tva. Meglepet�semb�l magamhoz t�rve, meg�rteni v�ltem, hogy valami k�l�n�s szoborral, vagy a kert�szm�v�szet holmi tr�f�s alkot�s�val �llok szemben: emberform�ra n�vesztett fa ez nyilv�n, ennek a vid�knek saj�tos k�l�nlegess�ge. Megk�nnyebb�lve k�zel mentem a k�l�n�s n�v�nyhez �s megtapogattam. Igen, k�reg volt biz az, de puh�bb, mint a k�z�ns�ges f�k�, �rint�semre r�zsasz�n� nedv sziv�rgott bel�le. Kiss� megriadtam megint, mikor a fa vonaglani kezdett, vissza is h�z�dtam, de azt�n megnyugodtam. L�ttam, hogy a k�t l�b alak� gy�k�r kem�nyen kapaszkodik a f�ldben, �s nem tud mozdulni. M�gis az eg�sznek emberform�ja volt, ism�tlem, s�t, az arc von�sai is kivehet�k voltak: a szemek nagyon �resek �s sz�razok, de az orr csaknem szab�lyos, s a ben�tt sz�j valami lehangol�, keser� von�sban g�rb�lt k�toldalt lefel�. Volt ebben a faarcban k�l�nben is valami v�gtelen�l szomor�, k�ts�gbeesett, �nk�ntelen�l eszembe jutott a mes�k el�tkozott v�ndorleg�nye. Mikor k�zelebb hajoltam, megh�kkenve l�ttam, hogy a sz�j vonaglik, mintha mondani akarna valamit; ekkor �rthetetlen r�szv�t szor�totta marokra sz�vemet, s f�jdalmamban hangosan felki�ltottam. V�laszul f�ls�rt�, s�ket recseg�s t�madt a fa belsej�ben, a kit�rt karok er�lk�dve r�ngat�dztak, azt�n megint csendes lett a fa. Nem tudtam megmagyar�zni magamnak hirtelen t�madt �rthetetlen leverts�gemet, de �reztem, hogy nem tudn�m m�g egyszer hallani azt a kong�, �res recseg�st. Gyorsan elfordultam �s elmentem onnan; ekkor csod�lkozva vettem �szre, hogy a t�bbi fa is hasonl� ehhez: kisebb-nagyobb alak� emberf�k, kit�rt karokkal �s keser�, �reg arccal. Nagyon rosszul �reztem magamat, �s meggyors�tottam l�pteimet, nem n�ztem k�r�l, de �gy r�mlett, az eg�sz fasort, amelyen v�gigmentem, ilyen f�k alkott�k.

K�s�bb elmaradtak a f�k, �s finom feh�r porral behintett �t kanyargott el�ttem; megint elfogott az a k�l�n�s eml�k, hogy �n m�r egyszer j�rtam erre �lmomban.

Az erd� �s az �t tal�lkoz�s�n�l, mint ahogy messzir�l kivettem, csakugyan diadal�v �llt, mely magasan �rt �ssze a fejem felett. Megk�nnyebb�lve l�legzettem fel, l�tva, hogy ezek a f�k m�r nem ember form�j�ak; igaz, hogy nem l�ttam m�g ilyen f�kat se: h�sos, csaknem g�mb�ly� levelek buja koron�ja s�t�t�tette el az utat, mintha minden lev�l egy-egy gy�m�lcs volna. Most m�r val�ban zavarban voltam, �s kezdtem att�l tartani, hogy m�giscsak �lmodom, az erd�n kereszt�l vezet� �t s�t�t volt, f�ltem, hogy elt�vedek. Nyugtalanul tekingettem k�r�l, ekkor keskeny ny�l�son ism�t megpillantottam a napf�nyt, �s sietve tartottam arrafel�. N�h�ny perc m�lva ki�rtem az erd�b�l �s elvakulva kaptam szemeimhez.

�ri�si, szab�lyos alak� fenns�k bukkant el�. Pomp�s, v�r�s k�vekb�l �p�tett l�pcs� vezetett a h�tt�rbe, ahol �ri�si �p�let z�rta el az eget. Ennek az �p�letnek a frontkapuj�hoz vezetett a l�pcs�, �ri�si, kit�rt kapu volt ez, aligha alacsonyabb negyven m�tern�l. Az eg�sz front egyetlen, f�lk�r alak� fal, k�toldalt monument�lis oszlopok: soha nagyszer�bb, impoz�nsabb remek�t az �p�t�m�v�szetnek nem l�ttam. Ami azonban els� percben enn�l jobban lek�t�tte figyelmem: k�t alak volt a kapu el�tt, form�ban, nagys�gban t�k�letesen hasonl� ahhoz a g�phez, mely engem idehozott.

 

HARMADIK FEJEZET

N�h�ny sz� az olvas�hoz. - Az ember �s a g�pek. - Faremid� lakosai. -
Szerz�t �sszehasonl�tj�k a n�v�nyekkel.

Az olvas�, �tle�r�sokkal k�l�nben is nagyon elk�nyeztetve, tal�n el�gedetlen�l s t�relmetlen�l �llap�totta meg az el�bbi fejezet v�g�re �rv�n, hogy annak summ�j�b�l alig fogott fel valamit, nem �rtv�n, mik legyenek ama csod�latos g�pek s meglep� n�v�nyek, melyeket k�l�nben is csak h�zagosan �rhattam le, oly jelens�gekr�l sz�lv�n, amiket, �gy tudom, eddig �tle�r� m�g fel nem jegyzett napl�j�ban.

Al�zatosan k�rem az olvas�t, gondoln� meg, hogy egyr�szt egyszer� seborvosi mivoltomban, mint eml�tettem, nem vagyok a szavak m�v�sze, s tal�n t�k�letlen�l fejeztem ki magam, m�sr�szt azok a t�nem�nyek, amiket a m�sodik fejezetben le�rtam, engem is �ppen �gy megleptek s �ppoly �rthetetlenek voltak els� percben, mikor szemt�l szembe ker�ltem vel�k. De t�relmet �s bizalmat k�rek, szer�nyen utalva n�gy megel�z� �tle�r�somra, melyekben gyakran jegyeztem fel megfoghatatlan t�nem�nyeket; ezeknek �rtelme �s jelent�s�ge csak a tov�bbiakban der�lt ki azt�n. Mindenesetre nagy k�nnyebbs�get jelent az olvas�nak, ha ismeri n�gy el�bbi �tle�r�som (Liliputba, Brobdingnagba, Laput�ba �s Hauhnhnmi�ba), melyeket Swift Jonathan rendezett sajt� al�.

M�gis, hogy r�videbbre fogjam a dolgot, el�rebocs�tom azt a tanuls�got, ami Faremid�ban val� tart�zkod�som folyam�n k�s�bb �rlel�d�tt meg bennem, s amit, ha a huszadik sz�zad metafizikusainak m�vei el nem rontanak s meg nem fert�znek, m�r r�ges-r�g, Faremid� el�tt, meg kellett volna �rtenem, hogy meg ne lepjenek, amit ebben az orsz�gban tapasztaltam.

Meg�llap�that�, hogy mikor az emberek el�sz�r megjelentek a f�ld�n, m�g nem voltak g�pek, nem volt m�v�szet �s tudom�ny. Akkor minden, amit az emberek csin�ltak, term�szetes sz�ks�gletb�l fakadt: ruh�t az�rt �lt�ttek, mert hideg volt, balt�t csin�ltak, hogy k�nnyebben elv�gj�k a f�t. Ezut�n j�ttek a tudom�nyok �s m�v�szetek, amiknek c�lja, ugyeb�r, mind az volt, hogy megseg�ts�k az embert neh�z munk�iban, r�szben pedig kieg�sz�ts�k az �rz�kelt jelens�gekr�l alkotott fogalmainkat �s k�pzeteinket. A neh�z t�rgyak emel�s�re kital�lt�k a csig�t, a l�tott jelens�gek pontosabb �s t�zetesebb megismer�s�re kital�lt�k a rajzol�st �s az �r�st.

�vsz�zadok m�lva term�szetszer�leg egyre t�k�letesebb lett a tudom�ny �s a m�v�szet; az embert munk�j�ban nagyszer� g�pek seg�tett�k, megsokszorozva minden lehet�s�get, a heveny�n �rz�kelt id�beli �s t�rbeli jelens�geket pedig egyre t�k�letesebb szobrok, festm�nyek, k�lt�i m�vek r�gz�tett�k s mutatt�k be teljes jelent�s�gben.

V�gre addig jutottunk, hogy a g�pek nemcsak hogy megseg�tett�k az embert minden dolg�ban s megsokszorozt�k erej�t, de egymagukban sokkal t�k�letesebben v�gezt�k el a munk�t, mint ahogy gyarl� emberi test�nk valaha elv�gezhette. �gy a m�v�szetek is: k�pek, szobrok, �r�sm�vek, zenem�vek, az �let t�neteit, a form�t, sz�nt, t�rt�netet, �rzelmet oly t�k�llyel fejezt�k ki, hogy a val� �let messze m�g�tt�k maradt lelem�nyben, sz�ps�gben, kifejez� er�ben.

Mi k�vetkezett ebb�l? G�pek �s m�vek fel�lm�lt�k az embert: t�k�letesebb� lettek, s csakhamar ott tartottunk, hogy ha az ember t�k�letes akart lenni, ut�nozni volt k�nytelen a g�peket �s a m�veket, amik egykor az embert ut�nozt�k. Jellem�nk kialakul�s�ra legnagyobb hat�ssal kult�r�nk volt, reg�nyek, dr�m�k, m�vek. Form�inkat a m�v�szet �rta el�. Egyszer, Budapesten j�rv�n, l�ttam egy cukrosboltot, amely mag�t "automat�nak" nevezte, az ember fel�l bedobott egy krajc�rt, mire egy ny�l�son cukor j�tt ki. Ebben az automat�ban bel�l egy ember �lt, az � kez�be esett a p�nz, �s � tolta ki a cukrot a ny�l�son. Ez az ember �ntudatlanul r�j�tt, hogy az emberek jobban b�znak a g�pekben, mint egym�sban, s ravasz fondorlattal el akarta hitetni, hogy � g�p.

Od�ig jutottak az emberek, hogy egy meztelen n�t �br�zol� festm�ny�rt t�zszer annyit adtak m�r, mint a n��rt, aki a fest�nek modell�l szolg�lt; az embernek nem adt�k meg azt a tiszteletet, ami ut�nzott, rekonstru�lt m�s�nak kij�rt. Eml�kszem, milyen �szinte felh�borod�st keltett bennem, r�viddel Faremid�ba val� utaz�som el�tt, mikor a barb�r n�metek bomb�zni kezdt�k a reimsi sz�kesegyh�zat, ugyanekkor csak fut�lag jegyeztem meg magamnak, h�nyan estek �ldozatul ez �tk�zetnek. De hiszen mindny�jan tudjuk azt is, mennyivel t�bbet jelent, mennyivel nagyobb lelkesed�st kelt az a h�r, hogy ellens�g�nknek egy-k�t haj�j�t vagy �t-hat �gy�j�t elfogtuk, mint az, hogy �t-hatezer ember�t siker�lt elpuszt�tanunk, �t �gy� �tezer emberrel fel�r nek�nk, s nekik is ugyanakkora vesztes�g. Ha m�r akkor j�zanul gondolkodtam volna ezen, nem kellett volna annyit tanulnom saj�t k�romon Faremid�ban. Meg�rtettem volna, hogy az ember �nmag�n�l mindig t�bbre becs�lte azt, amit alkotott, s minden alkot�s�ban arra t�rekedett, hogy �nmag�t is megalkossa, �jra �s t�k�letesebben, hogy azt�n megsz�nj�n lenni, mint felesleges agyagminta, amibe az �rcet �nt�tt�k. Meg kellett volna �rtenem ezt m�r akkor, mikor a mozg�f�nyk�pet feltal�lt�k s tapasztaltam, hogy mennyivel sz�vesebben j�rtak az emberek a mozg�k�psz�nh�zba, ahol csak falra vet�tett k�p�t l�tt�k ugyanannak a sz�n�sznek, akit ugyanaz�rt a p�nz�rt �l� val�s�g�ban is l�thattak volna az elavult sz�npadon. Val�ban k�l�n-k�l�n, r�szekben �s eg�szben, az ember �nmag�n�l t�k�letesebb l�nyt szeretett volna kezdett�l fogva: erre kellett a mikroszk�p �s a teleszk�p, a f�nyk�p �s a r�ntgen-sug�r, az automobil �s a rep�l�g�p.

Mondom, ha mindezt j�zanul elgondolom s meg�rtem: nagyobb tiszteletet �s becs�l�st kelthettem volna forr�n szeretett haz�m ir�nt Faremid� lakosainak szem�ben. Bel�tt�k volna, hogy az a csod�lat, ami val�s�ggal elk�b�tott, mikor az erdei �t v�g�n felt�rult el�ttem ama ragyog� �p�let, hogy ez a csod�lat m�r maga bizony�totta; gyarl� emberi mivoltomban m�gis m�lt� voltam hozz�, hogy k�z�tt�k �lhessek, s tal�n valamikor hasonl�v� legyek hozz�juk. De �n, elfogultan �s ostob�n, sok�ig ragaszkodtam ahhoz a feltev�shez, hogy ilyen m�vet csak emberi k�z hozhatott l�tre.

Ott �lltam, s sz�d�lve n�zegettem szertesz�t: ekkor a csarnok el�tt �ll� g�pek egyike megmozdult, s k�nnyed�n sz�kellve k�zeledett fel�m. Megismertem azt a g�pet, amelyik engem idehozott, s a foly� t�ls� partj�n magamra hagyott. Ugyanazt a zenei �temet hallatta, a t�bbi g�pek k�z�l is megmozdult egyn�h�ny �s odaj�tt. K�r�l�lltak �s val�s�gos hangverseny sz�lalt meg k�r�l�ttem, a g�pek muzsik�ltak. Kezdtem megszeppenni, hogy sehol h�sb�l �s v�rb�l val� embert nem l�tok, egyben a term�szet is kezdte k�vetelni jogait, �hs�get �reztem �s f�radts�got. Abban a rem�nyben, hogy tal�n m�gis meg tudom �rtetni magam, k�l�nb�z� nyelveken sz�laltam meg, magamat irgalmukba �s meg�rt�s�kbe aj�nlva. De hogy mindig csak zenei hangok feleltek, ism�t figyelni kezdtem s megk�l�nb�ztetve a hangok k�z�tt n�h�ny t�bbsz�r visszat�r� �temet, azokat ism�teltem el�tt�k. Ilyenkor, mintegy meglepetve, csend lett, azt�n egym�s fel� ny�jtogatva f�mkarjaikat, tan�cskozni l�tszottak. Ijedten tekingetve k�r�l, �szrevettem, hogy nem mind egyform�k: voltak k�zt�k sz�rnyasok �s sz�rny n�lk�l val�k, volt n�gysz�gletes �s g�mb�ly� fej�, k�l�nb�z� sz�n� f�mekb�l; de testtart�sra n�zve hasonl�tottak s abban is, hogy bonyolult �s v�gtelen�l finom, prec�z szerkezet volt valamennyi.

M�g ezen t�n�dtem, f�mkar ny�lt ki fel�m, s a leveg�be emelt: hatalmas �veglencs�t pillantottam meg, melyet fejem f�l� tartott valami, az �veglencse m�g�tt, csillogva �s figyelmesen, mintha �ri�si szem ragyogott volna le r�m. A kar, amely felemelt, lassan mozgatta �s cs�sztatta fejemet, az a k�nyelmetlen �rz�sem volt, hogy megfigyelnek, mint a bogar�sz holmi k�l�n�s f�rget a lupa alatt, Ut�na megint eleresztettek, �s letettek a f�ldre. Majd az a sz�rnyas g�p, amelyik idehozott, megfogta a kezemet �s vezetni kezdett, ez meg olyan volt, mint mikor a kisbab�t j�rni tan�tja az apja: a g�p lassan, vigy�zva l�pdelt mellettem; ahol g�r�ngy�sebb volt az �t, emelgette a kerekeit, sim�bb helyen lassan, �vatosan gurult. K�zben gyakran leford�totta fel�m aranyl� f�mfej�t, s a ragyog� szemekb�l k�kes f�ny �radt le r�m, majd �nekelni kezdett, �s most m�r hat�rozottan �reztem, hogy ezekkel a hangokkal hozz�m sz�l, �s hogy ebben az orsz�gban �gy, zenei hangokkal besz�lnek, zenei hangokb�l tev�dnek �ssze a szavak. Meg�rtv�n ezt, igyekeztem vele is meg�rtetni, hogy szeretn�m megtanulni ezt a nyelvet, a palota fel� mutogatva jeleztem, hogy tudni �hajtom, hogy nevezik. R�gt�n felfogta, mit akarok; n�h�ny hangot ejtett: mi, fa, re, amit r�gt�n ism�teltem. L�that�an meg�r�lt �s most m�r � maga kezdte mutogatni a t�rgyakat, mindegyiknek megjel�lve a nev�t, �n pedig ism�teltem a hangokat. Saj�t mag�ra mutatott, �s ezt �nekelte: szo-la-szi. Azt�n egy sz�les mozdulattal az eg�sz l�that�rt jelezte, �s �gy muzsik�lt: fa, re, mi, do, amit m�r akkor hallottam, mikor idehozott. Ekkor tudtam meg, hogy az orsz�g neve: Faremid�. (K�rem az olvas�t, az eredeti szavakat mindig �nekelve mondja ki, mert csak �gy van �rtelme.)

V�gre a fasorhoz �rt�nk, ahol m�r az im�nt v�gigmentem volt, az emberform�j� f�k k�z�. Egy ilyen fa mellett vezet�m meg�llt, gyeng�den der�kon fogott, �s oda�ll�tott a fa mell�, majd kiss� visszal�pve, f�mkarj�t feje f�l� emelte; l�ttam, hogy vizsg�l �s �sszehasonl�t benn�nket. Megint elfogott az a k�nyelmetlen �rz�s: most �gy volt, mint mikor a botanikus �sszehasonl�t k�t n�v�nyt, hogy a rokons�got meg�llap�tsa.

 

NEGYEDIK FEJEZET

Vil�gn�zletek. - Szerz� kezdi sejteni, mif�le l�nyek k�z� ker�lt. -
A szolaszik. - N�h�ny sz� a szolaszi-gy�rr�l.

Mindazt, amit eddig meg�rtetni pr�b�ltam az olvas�val, �n magam csak hossz� napok �s hetek m�lva �rtettem meg �s fogtam fel, annyi bizonyos, hogy m�r akkor, mikor ott �lltam az emberform�j� fa alatt, s egyszerre meg�reztem, hogy ama csod�latos g�pezet, Faremid� egyik polg�ra engem e n�v�nnyel �sszehasonl�t: hogy m�r akkor borzongva kezdtem sejteni olyan lehet�s�geket, amilyenekr�l nem is �lmodhattam eleddig. Csod�latos kalandjaim, melyek kor�bbi �tjaim folyam�n gyakran d�bbentett�k meg �rzelmemet, hozz�szoktattak, hogy fenntartva kit�n� filoz�fusok �s logikusok, f�leg im�dott haz�m term�szettud�sai �ltal megszabott vil�gn�zletemet: m�gis igyekezzek tudom�sul venni olyan t�nyeket �s val�s�gokat, melyek ebbe a vil�gn�zletbe semmik�ppen nem illeszthet�k; tudom azt, hogy komoly term�szettud�st elm�leteinek fel�ll�t�s�ban nem befoly�solhat olyan csek�lys�g, mint p�ld�ul egy t�ny vagy jelens�g, mely homlokegyenest ellentmond az elm�letnek.

Fenntartva teh�t eddigi vil�gn�zletemet, m�gis tudom�sul vettem, hogy olyan orsz�gba vagy vil�gr�szbe, vagy tal�n olyan �gitestre vetett balsorsom, ahol a term�szetet ural� l�nyek, ez �gitest lak�i nemcsak hogy nem hasonl�k az emberhez, de f�ldi �rtelemben �l� l�nyeknek sem tekinthet�k, mert j�llehet �nmaguk erej�b�l mozognak, c�ltudatosan cselekesznek, s bizonyos t�rsadalmi form�kat alkotnak egy�tt: nincsen test�knek egyetlen porcik�ja sem abb�l a bizonyos mat�ri�b�l, mely felfog�sunk szerint az �let egyetlen lehet� hordoz�ja �s felt�tele, s amit k�z�ns�gesen szerves anyagnak nevez�nk. Ezek a l�nyek, a szolaszik (�gy nevezik magukat hangjegyekben), szervetlen elemekb�l �llanak: vasb�l, aranyb�l �s m�g sokf�le f�mb�l �s �sv�nyb�l, k�z�tt�k n�h�ny olyanb�l is, amit a mi szervetlen k�mi�nk nem ismer. Hogy ezek az �lettelen anyagok m�gis mozognak �s cselekszenek, erre vonatkoz�an megjegyzem, hogy hiszen hasonl� mozg�sokat mi is tapasztalunk az �lettelen anyagban, csak nem ennyire kifejezetten s nem ennyire �sszhangzatban, hiszen a testeknek kiterjed�se a h�t�l, egym�shoz val� igyekezete az anyagvonz�s k�vetkezt�ben: mindezek mozg�st id�znek el� az �lettelenben, s m�r akkor sejtettem, amir�l k�s�bb meggy�z�dtem, hogy a szolaszik �let�t ilyen egyszer� �s primit�v er�k igazgatj�k, mint f�ny, h�, villamoss�g, m�gness�g. Azt a nagyszer� �s titkos, bonyolult er�t, amit mi �h�tattal nevez�nk �leter�nek, vitalit�snak, mely a szerves sejtek magj�t felbontja �s szapor�tja: ezt az er�t a szolaszik nem ismerik, vagy ismerik, de csod�latosk�ppen nincsen r� semmi sz�ks�g�k, s�t, mint k�s�bb meg�rtettem, a l�tez�s �rt�ktelenebb, bizonyos szempontb�l beteg �s term�szetellenes form�j�nak tekintik, mely nem alkalmas arra, hogy azt a lelket, mely a term�szet er�inek anyagban val� �sszes�r�s�d�se, s mely a term�szet meg�rt�s�re �s tal�n megjav�t�s�ra hivatott (s melyet mi emberi l�leknek, emberi �rtelemnek nevez�nk), hogy ezt a lelket �s �rtelmet boldogg�, harmonikuss� �s, meg�rthet�v� tegye. A szolaszik �rtelm�nek szerve, az � agyuk, szervetlen anyagb�l van; egy higanyf�le, foly�s f�mnek s m�g valami �sv�nynak szerencs�s kever�ke. Ebben az agyban nem amaz ismeretlen �leter�, hanem ismert �s ellen�rizhet� er�k: h� �s villamoss�g id�zik el� az �ltalunk gondolatnak �s �rz�snek nevezett mozg�sokat. Hogy ezek az �rz�sek �s gondolatok �rt�ktelenebbek-e, mint a mieink, azt �n v�ges eszemmel nem tudom meg�llap�tani; csak annyit tapasztaltam id�vel, hogy l�nyegben nem k�l�nb�znek a mi szerves �rtelm�nk produktumait�l, csak m�rhetetlen�l fokozottabbak �s intenz�vebbek, de hiszen ebben nincsen semmi meglep�, a F�ld�n is tapasztaljuk, ugyeb�r, hogy a szervetlen anyagb�l k�sz�lt g�pek t�bbet �s jobbat produk�lnak az id�egys�gben, mint az emberi vagy �llati munka. A szolaszik k�pzetkapcsol�d�sa jelent�kenyen gyorsabb �s prec�zebb, mint a mi�nk, ami pedig �rz�seik �s indulataik erej�t illeti, erre n�zve jellemz�, hogy �k m�r a legegyszer�bb gondolataik k�zl�s�re is azt az eszk�zt haszn�lj�k, amit mi csak legfokozottabb �s legkomplik�ltabb �rz�s�nk kifejez�s�re haszn�lunk: a zen�t. Egy�bir�nt lehet, hogy gondolat �s �rz�s n�luk nincs �gy elhat�rolva, mint a mi �rtelm�nkben.

Az olvas� term�szetesnek tal�lja, hogy els� gondolatom, mikor mindezeket sejteni kezdtem, az volt: hogyan j�nnek l�tre ezek a l�nyek, mert hisz a szaporod�snak ez a form�ja, ahogy az min�lunk tapasztalhat�, az � szervetlen �let�kben t�rgytalan. Nagyon hamar megkaptam a v�laszt erre a k�rd�semre. Az a szolaszi, amelyik az ember form�j� fa mell� �ll�tott, miut�n l�that�an csod�lkozva hallotta, hogy n�h�ny hangj�t ut�nozni tudom, intett nekem egyik karj�val (egyel�re karnak nevezem), hogy k�vessem. Sietve megindultam mellette, mik�zben �szrevettem, hogy er�lk�dve igyekszik l�pteit hozz�hangolni az �n hozz� k�pest sz�nalmas v�nszorg�somhoz. Olyan volt ez, mintha egy automobil vezetne a f�ld�n egy embert. Csakhamar el�rt�k az�rt ama nagyszer� �p�let bej�rat�t, mely m�r egyszer elk�pr�ztatta szemeimet. A kapu f�l�tt aranyjegyeket vagy bet�ket vettem �szre ez alkalommal; k�s�bb megtudtam, hogy az � �r�sukban ezek a jegyek annyit tesznek: szola-szi-mi-re, ami hozz�vet�leges magyar ford�t�sban szolaszi-gy�rat, vagy szolaszi-m�helyt jelent.

Az ellipszis alak� k�sz�bre l�pve, saj�ts�gos reng�s �s zakatol�s �t�tte meg f�lemet, amint a m�rv�nyfolyos�n v�gigment�nk, ezek a hangok er�s�dtek. Hajl�kony �vegb�l val� ajt� csap�dott ki el�tt�nk �s �ri�si feh�r f�nyben �sz� csarnok t�rult fel szemeimnek. Hossz� ideig tartana, m�g elmondan�m mindazt a le�rhatatlan, legfeljebb k�r�l�rhat� z�rzavart, ami ebben a csarnokban fogadott, tal�n rajzban, pap�ron jobban meg tudn�m k�zel�teni a l�tv�nyt. Hossz� k�asztalok h�z�dtak p�rhuzamosan, elbor�tva ezer- meg ezerf�le fantasztikus m�szerekkel, t�rgyakkal, g�rebekkel, csapokkal, �vegekkel, f�mekkel, forraszt�kkal, csavarokkal, emel�kkel, m�rlegekkel, ed�nyekkel, izzaszt�kkal, folyad�kokkal, cs�vekkel, retort�kkal, �ramfejleszt�kkel, huzalokkal, tengelyekkel, kerekekkel, forg�kkal, fog�kkal, csipeszekkel, f�r�kkal. Ezeknek nagy r�sze �temes mozg�sban volt, valami l�thatatlan �ramt�l hajtva hangtalanul, de sz�d�t� gyorsas�ggal forg� �s kering� korongok vill�dztak a f�nyben, sziszegve p�r�gtek fel�lr�l �s alulr�l sz�jak �s dr�tok, ac�lp�ntok remegtek, �s k�ny�kforg�k futkostak az asztalok sz�l�n. Itt-ott v�r�s, lila, k�k f�nyek �s l�ngok libegtek, �vegek alatt �s szabadon s�r� folyad�kok cs�r�gtek nagy tart�lyokban.

Els� pillanatban alig vettem �szre, hogy e l�tsz�lagos z�rzavarban szolaszik dolgoznak: hiszen e l�nyek alkata tulajdonk�ppen ugyanaz, mint amit g�pekben �s m�szerekben l�ttam. Hogy kiss� hozz�szokott szemem a l�tv�nyhoz, r�j�ttem, hogy az asztalok mellett egyenl� t�vols�gban kisebb-nagyobb szolaszik �llanak, ser�ny munk�ba mer�lve. Az ov�lis aranyfejr�l ismertem r�juk s a k�t f�nyes �veglencs�r�l, mely a homlokt�jon villog. Test�kb�l karok �s emel�k ny�ltak az asztal fel�, igazgatva �s �sszerakosgatva a mindenf�le alkatr�szeket, l�ncokat forrasztva �ssze a l�ng f�l�tt, mint megannyi �r�smester. Az a szolaszi, aki engem vezetett, most odal�pett ahhoz, amelyik legk�zelebb �llt hozz�nk: ez egy percre abbahagyta a munk�t, s zen�lni kezdtek egym�ssal. K�zben mindketten fel�m ford�tott�k arcukat, �reztem, hogy r�lam van sz�. Zavartan s magam el�tt is �rthetetlen sz�gyenkez�ssel ford�tottam el szememet, s az asztalon hever� t�rgyakat �s alkatr�szeket kezdtem vizsg�lni.

Sok dombor� �s homor� �veglencse hevert az asztalon; egy �vegben valami �tl�tsz� ragaszt�anyag. Az asztal sz�l�n egy m�r �sszerakott szerkezet: hogy jobban megn�ztem, csod�lkozva j�ttem r�, hogy ez a szerkezet, legal�bb l�nyeg�ben, nem is eg�szen ismeretlen el�ttem. Nagyon hasonl�tott egy apr�, v�gtelen�l prec�z �s finom fotograf�l�masin�hoz, csakhogy g�mb alak� volt az eg�sz, �s k�toldalt �s h�tul ac�lhuzalok l�gtak le a f�ldre, el�l egy villog�, dombor� lencse, m�g�tte g�mb alak� s�t�t kamara. Vil�gos volt el�ttem, hogy a c�lja is ugyanaz: egyben m�gis olyan volt az eg�sz, mint egy nagy, exorbit�lt szemgoly�. R�gt�n �tvillant agyamon, hogy hiszen ez rendben is van: tudjuk, hogy a fotograf�l� g�p l�nyeg�ben nem m�s, mint egy rekonstru�lt emberi szem, m�k�d�se is ugyanaz, azzal a k�l�nbs�ggel, hogy m�g az emberi szemet nem lehet t�k�letes�teni, addig a g�pet olyan m�don szerkeszthetj�k, hogy sz�zszor �lesebben �s gyorsabban reproduk�lja a f�nyjelens�geket, mint a szem, gondoljunk csak azokra az �rz�keny mozg�k�pfelv�telekre, amelyek sz�zszor t�bbet fognak f�l a mozg�sjelens�gekb�l, mint szem�nk.

Egy pillant�s a szolaszi arc�ra meggy�z�tt, hogy ugyanazt csin�lja, amire neki is sz�ks�ge van: szemeket. Most vil�gos volt el�ttem, hogyan j�nnek l�tre ezek a csod�latos l�nyek vagy szerkezetek: �nmaguk gy�rtj�k a hozz�juk hasonl�kat f�mekb�l, �sv�nyokb�l, s az elk�sz�lt szolaszit �nmaguk hozz�k mozg�sba a test�kben elhelyezett er�forr�sok (villamos akkumul�torok, g�z, g�z) �ltal.

Els� pillanatra a fajta szapor�t�s�nak ez tal�n neh�zkesebb �s k�r�lm�nyesebb m�dja, mint amilyen bolyg�nkon d�vik - �s lesznek, akik hozz�teszik, hogy kev�sb� mulats�gos -, de el kell ismerni, hogy az eredm�ny szempontj�b�l megb�zhat�bb �s lelkiismeretesebb. A szolaszinak, aki t�rs�t megteremti vagy �ssze�ll�tja (t�rsat mondok, mert fi�nak vagy gyermeknek nehezen nevezhetn�m, tekintve, hogy egy szolaszit nemcsak ketten, de hatan-heten hoznak l�tre, egynem� l�nyek), a szolaszinak m�dj�ban van minden egyes alkatr�szt t�zetesen megvizsg�lni a c�lszer�s�g szempontj�b�l, s �gy �ll�tani �ssze, hogy annak semmi hib�ja ne legyen. Kicser�lheti azokat az anyagokat, melyek zavarn�k az �sszm�k�d�st, a mozgat� szerkezeteket t�k�letes �sszhangba hozhatja az egyes szervekkel. Innen van, hogy a szolaszik k�z�tt nincsen nyomor�k, b�na vagy hib�s egy�n, ez k�l�nben magyar�zhat� azzal is, amire k�s�bb m�g r�t�rek, hogy az egyszer elk�sz�lt szolaszi alkatr�szei roml�s vagy kop�s eset�n b�rmikor felcser�lhet�k �s p�tolhat�k an�lk�l, hogy az eg�sznek �sszhangja �s egy�nis�ge megv�ltozn�k. Err�l m�g b�vebben kell majd besz�lnem, kapcsolatban azzal a nagy k�l�nbs�ggel, ami a faremid�i l�nyek k�zt �s k�z�tt�nk fenn�ll a sz�let�s, �let �s hal�l fogalmaz�s�nak szempontj�b�l.

Arr�l is korai volna m�g besz�lni, hogy a hossz� asztalok mellett �s k�z�tt elhaladva, h�nyf�le �s minem� szervek gy�rt�s�t figyelhettem meg, e szervek nagy r�sz�nek nemcsak c�lja, de m�g szerkezete is mer�ben �rthetetlen �s felfoghatatlan l�v�n akkori ismereteimmel. Csak annyit jegyzek meg, hogy az utols� asztalon t�l egy dobog�n l�ttam egy teljesen elk�sz�lt, �ssze�ll�tott szolaszit mozdulatlanul �llani, k�r�l�tte s�r�gtek a munk�sok, �s �gy l�tszik, �ppen azokkal a mozgat� szerkezetekkel szerelt�k fel, amiket f�ldi sz�val motornak neveznek: egy ny�l�son �ppen valami folyad�kot �nt�ttek bele, �s alulr�l megcsavartak valamit. Elmen�ben m�g hallottam, amint a szolaszi belsej�ben zeng�s indult meg, �s visszapillantva l�ttam, amint fej�t lassan felemeli �s k�r�ln�z.

 

�T�DIK FEJEZET

Szerz� megtanulja a szolaszik nyelv�t. - Egy kis kit�r�s a k�ls� �s bels� szeml�letr�l. -
Az ismerettan. - Beteg szolaszik. - N�h�ny sz� a "szf�r�k zen�j�"-r�l.

Hosszadalmas volna id�rendben r�szletezni annak a n�h�ny h�napnak t�rt�net�t, mely Faremid�ba val� �rkez�sem s ama nap k�zt eltelt, amikor elmondhattam, hogy t�rve �s �gyetlen�l b�r, de m�r ki tudom magam fejezni a szolaszik nyelv�n, s nagyj�b�l meg�rtettem azt, amit �k besz�ltek. K�l�nben lehet, hogy ez a tanulm�ny maga is hosszabb id�t vett ig�nybe, mintsem akkor hittem: a rengeteg �j benyom�s oly l�zas siets�ggel torl�dott �rtelmembe, hogy eszembe se jutott m�rni az id�t, melynek m�r�se ott k�l�nben is m�s t�rv�nyek szerint t�rt�nik. (Faremid�ban k�tszer-h�romszor huszonn�gy �r�ig tart egy nap.) M�sr�szt �ppen ezek a benyom�sok annyira lefoglalt�k minden �rdekl�d�semet, hogy ami velem egy�nileg t�rt�nt ott- tart�zkod�som ez els� korszak�ban: csak fut�lag �s hom�lyosan fogtam fel, s �gy eml�keimben is ink�bb az a sok tanuls�g maradt meg, amit felszedtem, s elmos�dott minden, ami testi �letemre vonatkozott. Mintegy meg�rteni v�ltem, s tapasztaltam magamon is, hogy az �rtelem, mely hit�nk szerint a dolgok megismer�s�re hivatott, e munk�j�nak legmagasabb �s legbehat�bb fok�t akkor �ri el, mikor teljesen megfeledkezik �nmag�r�l, hogy �sszegy�jtse �s rendberakja a k�ls� vil�g jelens�geit. Gazd�mmal, Midor�val, sokat besz�lt�nk err�l k�s�bb: abb�l az alkalomb�l, hogy minden er�fesz�t�semmel igyekeztem elmagyar�zni neki, mit �rt�nk mi az emberi agy sz� alatt, ezt a fogalmat ugyanis k�ptelen volt meg�rteni, "lehetetlen l�v�n" - �gymond -, "hogy olyan m�szer, mely az �n test�hez hasonl� romlott �s felbomlott anyagokb�l k�sz�lt (�gy nevezte a h�st �s v�rt, e fogalmakra nem l�v�n szavuk), elv�gezhesse az agy munk�j�t: meg�rt�s�t a dolgok �sszef�gg�s�nek". Mid�n t�ved�s�t helyreigaz�tand� felvil�gos�tottam, hogy a mi gondolkod�ink is tiszt�ban vannak vele, hogy az emberi �rtelem c�lja a vil�g meg�rt�se, csak hitetlenkedve r�zta a fej�t, �s megk�rdezte, hogyan csin�lj�k ezt a mi �ll�t�lagos gondolkod�ink.

�r�mmel �s boldogan ragadtam meg az alkalmat, hogy a t�vol idegenben dics�s�get szerezzek emberi fajunk s f�leg im�dott haz�m nagy filoz�fusainak. Hamarj�ban n�gy vagy �t tud�s gondolkod� m�v�t eml�tettem fel, s r�viden v�zoltam ezek tartalm�t. Elmondtam, hogy milyen �rvendetes fejl�d�snek indul az ismerettan, mely az emberi agy t�rv�nyeivel foglalkozik, s meg�llap�tja, milyen sorrendben s milyen alapon j�n l�tre a gondolat. Besz�ltem a nagy biol�gusokr�l, akik szerveink munk�j�t vizsg�lj�k, s kutatj�k, milyen m�don hatnak agyunkra a jelens�gek. Feleml�tettem azokat, akik az emberi agy munk�j�t tiszt�ra szervi m�k�d�snek �ll�tj�k, s azokat, akik felteszik, hogy valami anyaggal meg nem m�rhet� er�nek tulajdon�tand� a szellem m�k�d�se. Id�ztem n�h�ny nagy logikus n�zet�t, akik matematikai alapon vezetik le az �rz�s �s gondolat l�trej�tt�t, s m�sokat, akik metafizikai szimb�lumokban besz�lnek. R�viden v�zoltam a filoz�fia mai �ll�s�t, s diadalmasan jegyeztem meg a v�g�n, hogy nagyon k�zel vagyunk ahhoz az id�h�z, mikor tudni fogjuk, mit kell �rteni szellemi m�k�d�s alatt.

Midore udvariasan hallgatott v�gig, s azt�n megjegyezte, hogy mindenre v�laszoltam, csak arra nem, amit k�rdezett. Mert hiszen, a c�l szempontj�b�l eg�szen k�z�ny�s az az eszk�z vagy m�szer, amivel a c�lt el�rj�k. Mert ugyeb�r, aki egy m�szert vizsg�l, nem az�rt teszi ezt, hogy megtudja, mire val� ez a m�szer (ez a legels�, amit tudni kell, ez mag�t�l �rtet�dik, hiszen ha nem tudom, mire val�, nem is �rdekel a m�szer), hanem egyszer�en az�rt, hogy meg�llap�tsa: van-e valami hib�ja, vagy hib�tlan �s haszn�lhat�, ezut�n pedig haszn�lni kezdi a m�szert. � azt k�rdezte, tudjuk-e mi haszn�lni agyunkat arra, amire val�, �n pedig hosszan �s lelkesen azt feleltem, hogy mi ismerj�k a m�szert, �s sz�t is tudjuk szedni. Szavaimb�l azt l�tja, hogy mi �vsz�zadokon �t egyebet se tett�nk, mint egyre csak sz�tszedt�k �s �jb�l �sszeraktuk �rtelm�nket, �s a legnagyobb gondolkod�knak azokat neveztem, akik azt a legalantasabb �s legkisebb munk�t v�gzik, amit n�luk eszterg�lyosok csin�lnak. � azt k�rdezte, mire haszn�ljuk az esz�nket, mir�l gondolkodunk, feleletemb�l pedig kider�lt, hogy mi egyebet se tesz�nk, mint egyre feltessz�k ezt a k�rd�st �s azon t�rj�k a fej�nket, hogy min t�rj�k a fej�nket. Mert ha j�l �rtette, ezt akarom mondani az ismerettanr�l sz�l� magyar�zatommal. Mindez rendben volna, mert hiszen hasonl� betegs�g n�luk is el�fordul, s a szolaszi-gy�rban erre k�l�n repar�l� m�helyt �ll�tottak fel: megt�rt�nik ugyanis, hogy a koponya tiszta �s helyesen �ssze�ll�tott folyad�ka, a szolaszi agyveleje (mint ahogy mi mondan�k) elromlik. L�thattam, hogy a tiszta f�ld�n sok helyen tal�lhat� az a romlott �s boml�f�lben lev� anyag, amit �n szerves vegy�letnek szoktam nevezni, ez a romlott, m�rges anyag valahogyan beleker�l a szolaszi fej�be, �s megm�rgezi a gondolkod�s szerv�t. Ilyenkor s�r�, ny�lkaszer� salak csap�dik le a koponya aranyfal�ra, �s megzavarja a szemlencse tisztas�g�t, a k�v�lr�l j�v� sugarak nem hatolnak kereszt�l az agyon, hanem a s�t�t salakban megt�rve, elv�ltoztatj�k a dolgok val�di k�p�t, s hamis fogalmakat hoznak l�tre. Az ilyen beteg szolaszit onnan lehet megismerni, hogy a szeme befel� fordul; zavart �s l�zas szavaib�l kider�l, hogy a saj�t agy�t l�tja a vil�g helyett, amit l�tni kellene, s �gy besz�l agy�r�l, err�l az egyszer� �s jelent�ktelen m�szerr�l, mely csak haszn�lata r�v�n �r valamit, mintha az volna maga a vil�g. Mindenf�le badar �s nevets�ges kijelent�st tesz, azt mondja p�ld�ul, hogy az �gen z�ld pettyek vannak �s hogy az �let egy folyad�k; azon vitatkozik, hogy a t�r, az tulajdonk�ppen id�, �s hogy az anyagban benne van az er�, de az er�ben nincs anyag; fontos �s eld�ntend� k�rd�snek �ll�tja, hogy �n akarom-e, amit akarok, vagy a term�szet akarja, hogy lehet-e akarni szabadon, vagy lehet-e akarni, hogy akarjon az ember; hogy tudom-e, amit gondolok, vagy gondolom-e, amit tudok, hogy a tudatot �n hoztam-e a vil�gra, vagy a tudat hozott engem s m�r megvolt, mikor �n nem voltam; hogy van-e anyag n�lk�l er� �s elk�pzelhet�-e egy fels�bb anyagn�lk�li intelligencia; hogy k�pekben gondolkodunk-e, vagy gondolatunkban k�pzel�d�nk stb. �rdekes, hogy enn�l a betegs�gn�l a hangsz�lak is elromlanak, a tiszta �s kellemes rezg�hangok helyett kellemetlen, s�rl�d� z�rejek t�rnek el� a szolaszi tork�b�l, olyan hangok, amik k�l�nben nagyon hasonl�tanak ahhoz, amit besz�dnek szoktam nevezni, s ami olyan k�nosan karcolja a f�lkagyl�t. �, Midore, egyszer tanulm�nyozott egy ilyen beteg szolaszit, s f�l is jegyzett egy ilyen artikul�tlan z�rejt, r�j�tt, hogy ha �lmot �s zs�rk�vet bizonyos m�don d�rzs�l az ember, akkor ad ilyen hangot. E szavakn�l Midore ut�nozni pr�b�lta ezt a beteges z�rejt, �s legnagyobb meglepet�semre, el�gg� �rthet�en, k�t, el�ttem ismer�s sz�t ejtett ki, ezeket: "t�rt�nelmi materializmus".

Ezut�n Midore elmondta m�g, hogy ennek a betegs�gnek ok�t m�r r�gen ismerik, �s nagyon k�nnyen lehet seg�teni rajta - a szolaszi-gy�rban ki�ntik a beteg egy�n agy�t, �s bizonyos reagensekkel keverve kereszt�lsz�rik egy bizonyos vegy�leten. Ez alkalommal a bomlott anyagok kiv�lnak, �s a szem visszakapja eredeti tisztas�g�t: - ha nagyon fert�z�tt m�r a folyad�k, akkor egyszer�en ki�ntik, �s frisset alkalmaznak.

- Mindezt - fejezte be Midore - csak az�rt mondtam el, hogy bizony�tsam, mennyire meg�rtettem azt, amit �n el�adott; hasonl� elmezavarok el�fordulhatnak, s el� is fordulnak. Csak az lepett meg, hogy �n az emberis�g legnagyobb gondolkod�inak �ppen ezeket a beteg elm�ket nevezte meg, melyek �nmagukba zavarodtak. Hiszen megengedem, hogy az emberi agy, melyet ismeretlen g�p�sz gy�rt �s sz�ll�t, m�gpedig t�k�letlen, kezdetleges �llapotban, �gyhogy (ha j�l �rtettem) hossz� �vekig kell v�rnia, m�g legal�bb annyira fejl�dik, hogy haszn�lni lehessen: �ppen e csod�latos tulajdons�ga folyt�n sz�ks�gk�ppen kereszt�lmegy olyan fejl�d�si korszakokon, amikor maga is t�k�letlen l�v�n m�g, az is t�k�letlen, amit kigondol �s produk�l. Ez esetben, ha feltessz�k, hogy igazat mondott �n, mikor azt �ll�totta, hogy �n�k is a k�ls� vil�g meg�rt�s�re t�rekszenek: az emberi agyat holmi nyers �vegnek kell tekintenem, amib�l nagy�t��veget akarnak csin�lni. Ahhoz, hogy ezt el�rj�k, addig kell sz�rni �s tiszt�tani az �veg foly�kony anyag�t, m�g t�k�letesen �tl�tsz� lesz, hogy rajta kereszt�l megl�thassuk a megnagy�tand� t�rgyat. �n�k azonban nem ezt teszik, hanem �ppen ellenkez�leg, mindenf�le �tl�tszatlan, nyers dolgot raknak a folyad�kba, ilyeneket, mint �ntudat, �nismeret, �n-fogalom, hogy s�t�tebb �s t�m�rebb legyen, att�l val� f�lelm�kben, hogy a teljesen �tl�tsz� agy kereszt�lbocs�tv�n a sugarakat, �nmaga elt�nik, mert nem l�that�, mint az �veg. Holott e f�lelem eg�szen alaptalan, mert hiszen a nagy�t��veg jelenl�t�t �s t�k�letess�g�t �ppen abb�l ismerem fel, hogy tiszt�n �s vil�gosan l�that�v� teszi nekem a k�lvil�got.

M�g miel�tt ezekr�l sz� lett volna, egy alkalommal megk�rdezte t�lem Midore, honnan van az, hogy �n, mint szerves, f�ldi ember, meg tudtam tanulni az � nyelv�ket. Elmondtam neki, hogy a zen�t mi is ismerj�k, de arr�l nem is �lmodtunk soha, hogy zenei hangokkal konkr�t gondolatokat is ki lehessen fejezni. Arra a k�rd�sre, hogy mire haszn�ljuk mi a zen�t, elmondtam, hogy mi �rz�seinket fejezz�k ki zen�vel, �s hosszasan besz�ltem arr�l a k�l�nbs�gr�l, ami n�lunk az �rz�st �s a gondolatot elv�lasztja egym�st�l.

Csod�lkozott ezen, mert n�luk �rz�s �s gondolat egy l�v�n, nem �rtette, hogy lehet az, hogy mi a kifejezett �rz�sen kereszt�l nem vessz�k �szre a gondolatot is, ami ezt az �rz�st l�trehozta �s viszont. Elmondtam, hogy mi is �sszeolvasztjuk n�ha ezt a k�t dolgot, gondolatainkat �rz�ssel mondva el, s besz�ltem dalokr�l, amelyek �gy j�nnek l�tre, hogy a besz�lt sz�veget zenei k�s�rettel, mel�di�val p�ros�tjuk. Ezen nagyon csod�lkozott, hogy lehetne - �gymond - a zene vil�gos �s mindent t�k�letesen kifejez� szavait �gy tenni �rthet�v�, hogy artikul�tlan z�rejekkel k�s�rem, hiszen ez csak zavarja a meg�rt�st. Megjegyeztem, hogy voltak n�lunk is, akik a zen�t �nmag�ban is kifejez� k�zl�seszk�znek hitt�k, mire Midor�nak az a gondolata t�madt, hogy ezek tal�n megsejtettek valamit az � l�tez�s�kr�l, vagy tal�n valahogy f�l�kbe jutott n�h�ny sz�, amit Faremid�ban kiejtett valaki. Azon voltam, hogy ellentmondjak e k�ptelen feltev�snek, de hirtelen eszembe jutott a sokszor kig�nyolt �s sokszor megc�folt "szf�r�k zen�je", amir�l a k�z�pkor n�h�ny rajong� csillag�sza besz�lt �s elhallgattam.

 

HATODIK FEJEZET

Szerz� megtudja, hogy ker�lt Faremid�ba. - A doszire, vagyis
a vil�g betegs�ge. - Szerz� m�ltatlankod�sa az emberi faj nev�ben.

Az els� dolog, amit gazd�mt�l, Midor�t�l megk�rdeztem, mihelyt egy kicsit - hamisan �s t�k�letlen�l - meg tudtam �rtetni magam az � nyelv�k�n, term�szetesen az volt: milyen k�l�n�s v�letlennek k�sz�nhetem, hogy Faremid�ba ker�ltem, hol akadtak r�m, �s hogy tal�ltak meg?

Gazd�m elmondta, hogy villamos sugarakt�l hajtott t�d�vel (�gy nevezem azt a motort, melyet t�rzs�k fels� r�sz�ben viselnek) gyakran bekalandozz�k a Teret, tiszt�bb �s t�gabb harm�ni�kat keresve, �s �tjokban �rintik idegen bolyg�k �s csillagrendszerek l�gk�r�t. Az � bar�tja, Szid�, egy alkalommal a Laszomi bolyg� l�gk�r�t horzsolva (�gy nevezik a F�ldet), csod�lkozva fedezett fel a l�gk�rben egy csaknem �rtelmes l�nynek l�tsz� alakot lebegni, olyan magass�gban, ahol az � Laszomir�l val� tudom�suk szerint, semmif�le anyag nem szokott jelentkezni. Megsz�l�totta, de a l�ny nem v�laszolt. F�l�be rep�lve, k�t doszir�t vett �szre az �rtelmesnek l�tsz� l�ny belsej�ben: az egyik m�r nem mozgott, nem volt fert�z�, a m�sik azonban m�g igen. A doszire form�ja �rdekes �s �jszer� l�v�n, Szid� kiemelte a l�ny belsej�b�l, hogy mikroszk�p vizsg�lat szempontj�b�l elhozza Faremid�ba. Ez a doszire voln�k �n, ugyeb�r, akiben saj�ts�gos, �rtelmes jeleket fedeztek fel, s most mint fami-doszir�t, �l� vagy �rtelmes betegs�get tanulm�nyoznak.

A legnagyobb meglepet�ssel hallgatva ezeket a szavakat, tisztelettel megk�rdeztem gazd�mt�l, mit �rtenek �k doszire alatt, s mennyiben hiszik, hogy �n is az voln�k, vagy honnan lehet fogalmuk eddig hozz�m hasonl� l�nyekr�l, tekintve, hogy az � l�ny�k annyira el�t az eny�mt�l? M�sr�szt mit �rt az alatt, hogy fert�z�, mert, ha j�l vettem ki szavaib�l, az � bar�tja t�ved�sb�l a rep�l�g�pet n�zte �rtelmes l�nynek �s engem, aki benne voltam, valami egy�bnek tekintett.

Gazd�m elmondta, hogy Laszomit, a F�ldet, �k m�r r�gen �s j�l ismerik, nagy�t��vegekkel r�gen �s igen t�zetesen megvizsg�lt�k fel�let�t, �s aligha van ott valami, ami figyelm�ket kiker�lte. (Meg kell �llap�tanom, hogy ez alkalommal sz�ntiszta val�s�got besz�lt; k�s�bb egyszer megmutattak nekem egy ilyen teleszk�pot, s a F�ldgoly� fel� ir�ny�tva, k�l�nb�z� be�ll�t�sban, mondhatom, hogy nemcsak a h�zakat, de az embereket �s azok minden dolg�t pontosan kivehettem az �vegen kereszt�l.) Meg�llap�tott�k, hogy a Laszomin �rtelmes l�nyek faremid�i �rtelemben nincsenek; ann�l meglep�bb ez, mert az �rtelmes l�nyekhez val� n�h�ny anyag, mint vas, arany, higany s m�g sok m�s �sv�ny, Laszomiban is felfedezhet� spektr�l-anal�zis seg�ly�vel. Ezzel szemben felt�n�en sok mozg�, teh�t fert�z� doszir�t l�tnak m�r r�g�ta a F�ld�n, k�l�nb�z� form�kban �s sokf�le fajt�t; feltehet�, hogy ezek a betegs�gokoz� cs�r�k puszt�tott�k el a f�ldi szolaszik �letlehet�s�g�t, ez val�sz�n� is, mert minden�tt, ahol valami �rtelmesnek l�tsz� l�nyt felfedeznek, olyat, amelyik vasb�l vagy ac�lb�l van, s amit villamoss�g vagy h� mozgat: mindig ott lebzsel benne, vagy k�r�l�tte az eg�sz sereg doszire vagyis �l�sdi.

Arra a k�rd�sre, hogy mi�rt tartanak engem is doszir�nek, gazd�m mosolyogva utalt azokra a k�l�n�s n�v�nyekre, melyek ide�rkez�sem napj�n annyira megleptek, s melyeket ember form�j� f�knak neveztem. Elmondta, hogy ezek a f�k a doszir�k egyik fajt�ja, m�r r�gen teng�dnek �s �l�sk�dnek Faremid� k�l�nben eg�szs�ges talaj�ban, s megm�rgezik a szolaszi-gy�rt�shoz val� egyszer� �s tiszta elemeket. K�l�n�s �sszet�tel ez, amelynek term�szet�t az � vegy�szeik m�g nem ismerik, csak rombol� �s beteges hat�s�t; ahol egy ilyen doszire megjelenik, az anyag felbomlik, rossz szag� nedvek keletkeznek �s form�tlan viszket� daganat. A doszire sz� alatt �ltal�ban m�rget, fert�z� anyagot, �l�sdit �rtenek Faremid�ban; ha egy ilyen l�ny bejut a szolaszi r�szei k�z�, ott zavart �s betegs�get t�maszt: h�la Istennek, igen k�nnyen puszt�that� �s elt�vol�that�, n�h�ny sav seg�ts�g�vel, k�l�nben maga is romland� anyag, beteg betegs�g, mely �nmag�t teszi t�nkre azokkal a mar� �s rombol� anyagokkal, melyeket termel �s felbomlaszt. Mikor �n, Gulliver, ideker�ltem: els� dolguk volt, hogy mikroszk�pon t�zetesebben megvizsg�ljanak, mint ahogy teleszk�pon tehett�k, mikor m�g a F�ld�n �ltem, �s sajn�lattal �llap�tott�k meg, hogy l�nyegben ugyanolyan doszire vagyok, mint amilyen elv�tve az � talajukban is akad s mint amilyen oly sokf�le hemzseg a F�ld�n. A faremid�i tud�sok m�r meg is �llap�tott�k helyemet a betegs�gokoz� bakt�riumok sorrendi�ben, �s Szid�, akinek felfedeztet�semet k�sz�nni lehet: remiszolami-szidor�nak nevezett el, ami megk�zel�t� ford�t�sban emberut�nz�-bacillust jelent, olyan betegs�gcs�r�t, mely mint �l�sdi, az �l�, szervetlen l�nyek�hez hasonl� tulajdons�gokat vesz fel, hogy k�zelebb f�rk�zhessen hozz�juk; �gy hangokat is ad �s fej alak� fels� r�sz�ben egy olyan anyagot termel, melynek v�lad�ka, a gondolat, k�ls�leg hasonl�t az � szellemi term�keikhez. Hogy azonban ett�l eltekintve ugyanolyan doszire vagyok, mint m�s, az bizony�tja, hogy �sszet�telemben semmif�le �rt�kes anyag, f�m vagy �sv�ny nem tal�lhat�, s hogy ennek k�vetkezt�ben sz�ks�gszer�en betegs�g, vagyis muland� jelens�g vagyok (�rdekes, hogy a szolaszik nyelv�ben ez a k�t sz� egyet jelent), �nmag�t megem�szt� k�ranyag. K�l�nben, hogy feltev�s�k mennyire helyes volt, azt magam is bizony�tottam az�ta: megfigyelt�k, hogy a nap bizonyos r�sz�ben nyugtalans�g fog el, s ilyenkor felkeresek egy ilyen faremid�i doszir�t, s annak n�h�ny daganat�t let�pem (gy�m�lcs�t �rtett), s felhabzsolva azt, elpuszt�tom, nyilv�nval� teh�t, hogy ama m�sodlagos l�nyek k�z� tartozom, melyek r�vid ideig tart� �let�ket �gy tarthatj�k csak fenn, ha elpuszt�tanak valami �nmagukhoz hasonl� szervezetet, hogy azt�n �ket is elpuszt�tsa egy k�vetkez� gener�ci�.

Mindezeket gazd�m eg�szen nyugodtan �s hidegen mondta el, �rdekes, hogy k�l�n�s v�letlen folyt�n az elzen�lt szavak, eltekintve �rtelm�kt�l, oly csod�latos mel�di�v� olvadtak �ssze, hogy miut�n a "gener�ci�" sz�val, mint egy elhal� akkorddal, befejezte el�ad�s�t: percekig elb�v�lve �s sz�tlanul �lltam, elzsong�tott �s �des izgalomba ringatott l�lekkel. Csak lassan oszlott el ez a var�zs, hogy azt�n elsz�rnyedve �s m�ltatlankodva, eszembe jusson a szavak �rtelme s az eg�sz tudatlan �s gonosz felfog�s, amellyel emberi fajt�m, teh�t im�dott haz�m polg�rainak a term�szetben val� hely�t be�ll�totta. Egyben �r�met �reztem, hogy �me, alkalmam lehet a r�lunk terjesztett val�tlan �s leal�z� h�reket megc�folni, s fajt�nk dics� �s mindenek f�l�tt val� szuverenit�s�t kinyilatkozatni. Mik ezek a g�pek, ezek a csavarnyak� �s csigafej� harap�fog�k �s fonogr�fok, gondoltam magamban g�g�sen, az �let nagyszer� rejt�ly�hez k�pest?

K�rtem gazd�mat, hallgatna meg nyugodtan, m�g n�h�ny dologgal tiszt�ba j�v�nk. R�viden �sszefoglaltam mindazt, amit e k�rd�sr�l tudok: �d�m �s �v�val kezdtem, de m�rt�ket tartva, igyekeztem tart�zkodni a hosszadalmass�gt�l: minden�tt a modern term�szettudom�nyok �tmutat�sa szerint. Elmondtam, milyen siv�r �s kihalt volt a goly�, m�g azon meg nem jelent az �let - le�rtam egy prehisztorikus t�jat - a kih�l� g�z�kben vill�dz� f�nyekkel, gomolyg�, kialakulatlan f�mek �s �sv�nyok tark�n h�mp�ly�gnek a r�zsz�n� �gbolt alatt, vulk�nok ontj�k a t�zet �s feh�r f�stgomolyok l�k�dnek a magasba. Azt�n mindez megnyugszik, k�k vizek bor�tj�k a talajt, mosolyogva s�t le az izz� nap s a vizek sek�lyes�ben lassan mozgol�dni kezd valami. K�l�n�s, �j form�k mutatkoznak, az �let megjelent a F�ld�n. �vezredeken kereszt�l sz�z �s sz�z k�l�nb�z� form�ban pr�b�lkozik �rv�nyes�lni: halnak alakj�t veszi fel, majd sz�rnyakat ragaszt mag�nak s a leveg�be emelkedik, n�ha t�z l�ba van �s sok sz�ja, n�ha megn�veszti nyak�t, hogy a p�lm�k gy�m�lcs�t el�rje, n�ha �les �s�t n�veszt sz�ja el�, hogy a f�ld por�b�l kit�rja mag�nak a t�pl�l�kot. �ri�si testet n�veszt, hogy rengeteg ut�dot hozhasson l�tre, n�ha borotva�les fogakat, hogy v�dekezhess�k �s fenntartsa faj�t. V�gre, hosszas k�s�rletez�s ut�n, gondolkod�ba esik az egyik forma el�tt: n�gykez�, r�ncosk�p� �llat ez, bozontos szem�ld�k alatt nyugtalanul forg� szemgoly�k. Fej�nek h�ts� r�sz�ben a vel�, az �szt�n szerve, mely tagjait mozgatja, s mindent elv�gez, ami sz�ks�ges, hogy �letben maradjon a mi �s�nk, a majom; ha szem�hez kap a fenevad, behunyja a szem�t, an�lk�l, hogy akarn�. Ezt az �llatot v�lasztja ki az �let, hogy bel�le t�k�letest alkosson. Az �szt�n szerv�t kell fejleszteni, hogy ami eddig �ntudatlan �s mechanikus volt, tudatoss� v�lj�k s �nmag�t megismer�v�. N�h�ny ezer �v s a munka siker�l, a koponya �reg�ben lassan fejl�dni kezd az �j szerv: a Tudat szerve, mely a k�ls� �s bels� jelens�geket meg�rti, s azokhoz nem �lomszer� tudatlans�gban alkalmazkodik, de a bel�t�s �s akarat vil�g�t� f�kly�ja mellett. S �me, el�tt�nk �ll az Ember, a Tudatos �let, �t�rezve a l�t minden �r�m�t �s ig�j�ba hajtva a nyers �s ostoba anyagban rejl� er�ket, hogy az egy�n �let�t min�l szebb� �s boldogabb� tegye �s ujjonghasson a k�k �s t�voli �g s a felkel� nap fel�!

Gazd�m figyelmesen hallgatott v�gig; �gy vettem �szre, hogy el�ad�somnak f�leg els� fele �rdekelte, holott �n a hat�st ink�bb a v�g�re k�sz�tettem el�. Att�l tartva, hogy tal�n nem �rtett meg j�l, a r�szletekre akartam r�t�rni, de � intett, �s szavaib�l csod�lkozva l�ttam ut�bb, hogy a legm�lyrehat�bb �rtelemben felfogta szavaim l�nyeg�t s n�h�ny perc alatt tiszt�ban volt az eg�sz k�rd�ssel, aminek meg�rt�s�hez nek�nk j� p�r ezer �v kellett. V�lasz�t a k�vetkez� fejezetben pr�b�lom r�viden �sszefoglalni.

 

HETEDIK FEJEZET

A F�ldgoly� mint szolaszi. - A beteg vil�g. - Midore agg�dik
a F�ld �let��rt. - A tudat �s az �szt�n, k�tfej� torzsz�l�tt.

Az a f�l�ny �s biztons�g, amivel Midore, szavaimra v�laszolva, az Emberis�g t�rt�net�r�l besz�lt, csak az els� szavakn�l lepett meg. Csakhamar r� kellett j�nn�m, hogy ezt a t�rt�netet �k k�ls� megjelen�seib�l �ppen oly j�l ismerik, mint magam, s�t, �gy l�tszik, m�g n�lam is jobban. R�viden szeretn�m �sszefoglalni azt a k�pr�zatos megismer�st, amit k�zl�sei kinyilatkoztattak b�mul� elm�mnek.

M�r eml�tettem, hogy a szolaszik olyan nagy�t�szerkezetekkel rendelkeznek, amelyeknek seg�ts�g�vel n�h�ny t�zezer esztendeje a legapr�l�kosabb r�szletekig oly m�don vizsg�lj�k bolyg�mnak, a F�ldnek �let�t, mint ahogy mi mikroszk�pjainkkal a v�zcseppet vizsg�ljuk. Midore szavaib�l most azt�n �mulva tudtam meg, hogy a f�ldbolyg�t �k egyszer�en egy primit�v �s elcs�kev�nyesedett, visszafejl�d�tt, beteg szolaszinak tekintik, magukhoz hasonl�, szervetlen�l �l� l�nynek, akib�l ugyanolyan szolaszik lettek volna, mint �k, de akit mintegy hatvanezer �vvel ezel�tt doszifera nev� betegs�g t�madott meg, a doszire nev� �l�sdiek, akiket �n embernek �s �llatnak nevezek, s amin�ek elv�tve, sz�rv�nyosan n�luk is akadnak. De a szeg�ny F�ld nev� szolaszit �gy ellept�k, hogy eg�szen elnyomorodott, �s gy�gyul�sa hosszabb id�kig tarthat m�g. �, Midore, aki ebben az �ssze�ll�t�sban m�r hetvenezer �ve �l Faremid�ban, elej�t�l fogva figyelemmel k�s�rte az eg�sz folyamatot, l�tta, hogy keletkezett a betegs�g, s hogyan fejl�d�tt id�ig. Mivel l�tja, hogy engem az eset �rdekel, s szavaimb�l azt veszi ki, hogy valami halv�ny fogalmam is van a t�rt�ntekr�l, sz�vesen elmondja nekem tapasztalatait, mert az, hogy magam is egyszer� doszire voltam, nem z�rja ki, hogy a dolgokat bizonyos fokig meg�rthessem, hiszen siker�lt m�r az els� h�napokban bizonyos szervetlen anyagokat elhelyezni agyamban, amik azt m�ris nagym�rt�kben meggy�gy�tott�k. Ez k�l�nben k�s�rleti k�rd�s, amit majd k�s�bb meg�rtek.

Azut�n elmondta Midore, hogy a F�ld nev� szolaszit t�nyleg mintegy hatvanezer �ve vizsg�lja � maga, mert ez a k�rd�s �rdekelte, �s sejtette, hogy ott valami baj van. A F�ld szervei: hegyek, t�zek, vizek egy ideig sz�pen fejl�dtek. Egy id�ben azt�n sajn�lkozva vette �szre, hogy nagy mennyis�g�, eg�szen apr� doszire t�madt egyik hajl�s�ban. (Mikor k�rdez�sk�dtem, pontosan meghat�rozta Midore ezt a helyet, s �n a Gangesz �s Eufr�t vid�k�t ismertem meg szavaib�l.) Val�sz�n�leg kev�s h�- �s villamoss�g volt azon a helyen. (Mert tudnom kell, hogy a h� �s villamoss�g, f�ny �s hang ugyanaz a szolaszinak, ami nek�nk a v�r.) A betegs�g rohamosan terjedt �s lassank�nt ellepte azt az eg�sz ter�letet, amit �n �zsi�nak, � a F�ld has�nak nevez. Abban az id�ben a F�ld nev� szolaszi m�g el�g eg�szs�ges volt ahhoz, hogy hangokban �rintkezhetett vele: panaszkodott is betegs�ge miatt, �s �, Midore, azt a tan�csot adta neki, hogy a beteg helyre bocs�sson egy kis meleget, mert csakhamar felismert�k mind a ketten, hogy a doszire igen nyomorult �s tehetetlen �l�sdi, akit n�h�ny foknyi h�emelked�s, alig nyolcvan-sz�z fok, meg�l, elpuszt�t.

De a F�ld elhanyagolta a dolgot s az �ltalam �letnek nevezett betegs�g egyre terjedt. �rdekes, hogy egyszer �, Midore, akart rajta seg�teni, s egy e c�lra szolg�l� szerkezetb�l sugarakat bocs�tott a F�ld test�re, hogy meggy�gy�tsa, a sugarak forr� vizet v�ltottak ki a beteg testb�l, s ebben a v�zben milli�sz�mra pusztultak a doszir�k, a bakt�riumok. M�r-m�r �gy volt, hogy siker�l eg�szen kipuszt�tani �ket, s a szeg�ny szolaszi-t�rs meggy�gyul. Abban az id�ben igen komolyan foglalkozott ezzel a k�rd�ssel, s bizonyos �vegek seg�ts�g�vel figyelte a doszir�k term�szet�t �s viselked�s�t s �letfelt�teleiket: mert csak �gy lehetett sz� arr�l, hogy v�gleg kipuszt�tsa az eg�sz betegs�gokoz� fajt�t. Mikor a forr� v�z bugyogni kezdett, a doszir�k r�m�lten menek�ltek, futkostak a F�ld felsz�n�n; ebben az id�ben lehettek fejl�d�s�knek azon a fok�n, amit �n �sembernek vagy �smajomnak, sz�val �szt�nl�nynek neveztem. Nos, ezek az �semberek - mondta g�nyosan Midore - nagyon furcs�n viselkedtek a forr� v�z hat�sa alatt: amelyik nem pusztult el r�gt�n, elfutott a mez�kre - j�l eml�kszik m�g r�juk - s ott jajongva �s r�m�lten gomolyogtak. M�g tiszt�n �ll el�tte az eg�sz k�p, �gy, ahogy a mikroszk�pon kereszt�l megfigyelte: a doszir�k kavarg�, leveg� ut�n kapkod� csom�j�b�l kiv�lt egy er�sen fejlett p�ld�ny, oldalt futott, azt�n hirtelen felkapta cs�pjait vagy karjait, �s felfel� mutogatott, arrafel�, ahonnan �, Midore, a puszt�t� sugarakat bocs�totta fel�j�k, s ahonnan a mikroszk�pon �t len�zett r�juk. Igen, egyenesen a szem�be mutatott neki, Midor�nak, s erre a t�bbi is odafordult, majd lerogytak a F�ld�n s felfel� emelgetett karokkal, t�rdepelve ki�ltoztak fel�je valamit. Ekkor kit�rt alattuk a forr� v�z, �s �k mind elpusztultak. Az�ta gyakran figyelte meg a doszir�knak ezt a saj�ts�g�t, hogy n�ha, pusztul�suk el�tt n�h�ny perccel, hirtelen felfel� ford�tj�k arcukat, arrafel�, ahol a szolaszik laknak, mintha onnan v�rn�nak seg�ts�get, ahonnan e pusztul�s ered.

Midore azt�n megjegyezte, hogy a gy�gykezel�snek ezt a m�dj�t id�vel abbahagyta. R�j�tt ugyanis, hogy nincsen r� semmi sz�ks�g: a doszire, ism�tli, beteg betegs�g l�v�n, mely �nmag�t puszt�tja annak a szervnek seg�ts�g�vel, ami rendesen az �llat fels� r�sz�ben, fej�ben sz�kel, s amit �n �szt�nnek neveztem. Legjobb teh�t, ha bev�rjuk, m�g a betegs�g �nmag�t�l lefolyik: bev�rjuk, m�g a doszir�k elbor�tj�k az eg�sz F�ldet, s testi �rtelemben, teljesen kifejl�dnek; ekkor, tapasztal�s szerint, az �szt�n szerve �gyis elv�gzi a t�bbit: a doszir�k megt�madj�k egym�st, egym�sban �nmagukat, s megindul a pusztul�s, kezd�dik a betegs�g hal�la. Kider�lt, hogy a doszir�k �let�ket �gy akarj�k fenntartani, hogy egym�st megeszik, sz�zf�le alakban; ebb�l nyilv�nval�, hogy az eg�sz dolog nem tarthat sok�, valamint el kell pusztulnia minden szerkezetnek, mely az �let�hez sz�ks�ges anyagot nem k�v�lr�l, egy nem hozz� hasonl� vil�gb�l veszi s alak�tja �t c�ljainak, hanem bel�lr�l, �nmag�ban em�szti fel, �jra �s �jra. Cs�nakot, ugye, nem lehet bel�lr�l el�remozgatni, csak ha k�v�l, evez�k seg�ts�g�vel, megkapaszkodom a v�zben, az �let cs�naka is meg�ll, ha nincs hozz� evez�, ami a val�di l�tbe ereszti gy�ker�t. M�s sz�val: Midore aggodalma, hogy az �l�sdi doszir�k a szeg�ny F�ldet puszt�tj�k el, eszik meg s �gy diadalmaskodnak rajta, t�lzottnak bizonyult: a doszir�k �ppen csak arra haszn�lt�k a F�ldet, hogy kib�jjanak bel�le, s azt�n, h�la az �szt�n szerv�nek, egym�snak estek.

�gy h�t eg�szen nyugodt volt szenved� szolaszi-t�rs�nak, a F�ldnek sors�ban; el�re tudta, hogy a doszir�k, b�rhogy ellepik is test�t egy ideig, bizonyosan elpusztulnak a v�g�n, s a F�ld meggy�gyul. Igaz - ezt be kell vallania -, hogy volt egy id�, amikor komolyan megr�m�lt, s azt hitte, a betegs�g komoly �s v�gzetes fordulatot vesz: abban az id�ben lehetett ez, mikor az �n szavaim szerint az �ltalam embernek nevezett doszire agy�ban hirtelen �j szerv indult fejl�d�snek, az a szerv, amit �n a tudat szerv�nek neveztem. Ez a szerv val�ban vesz�lyes lehetett volna a F�ldre, mert seg�ts�g�vel az ember nev� doszire r�j�tt, hogy az �letbenmarad�s m�dja nem az, hogy az �let �nmag�t puszt�tsa, hanem az, hogy az �lethez sz�ks�ges anyagot, minden k�pess�g�vel, erej�vel �s akarat�val, a szervetlen F�ldb�l dolgozza fel, s bel�le t�k�letest alkosson. Ez a szerv az agyban indult fejl�d�snek, az �szt�n szerv�n bel�l: f�lni lehetett, hogy teljesen kifejl�dik, elnyomja �s f�l�slegess� t�ve, v�gleg kiszor�tja az �szt�n szerv�t, annak hely�be l�p, megismeri a l�t l�nyeg�t s meg�rtv�n a szerves test t�k�letlens�g�t, romland�s�g�t, a szolaszi szervetlen, maradand�, pusztul�snak ki nem tett anyag�val, arannyal �s �sv�nyokkal p�tolja azt, s v�gre legy�zi a hal�lt, m�s sz�val megsz�nik betegs�g, azaz muland� jelens�g lenni.

Ett�l komolyan tartani kellett: a tudat seg�ts�g�vel megindult ez a munka, f�rni, faragni kezdt�k a F�ldet: annak v�r�t, h�t �s villamoss�got haszn�lni kezdt�k, s a doszire egyre er�s�d�tt. L�m, a kem�ny anyagb�l m�r sz�rnyakat is tudott csin�lni mag�nak v�g�l, �gyhogy veszedelmesen kezdett hasonl�tani, apr� kis f�reg, ami volt, a halhatatlan szolaszikhoz. "Mondom, - tette hozz� Midore - egy ideig komolyan agg�dtam, hogy a tudat seg�ts�g�vel diadalmaskodik anyagon �s hal�lon, de egyszer azt�n t�zetes vizsg�lat al� vettem a doszire piciny test�t, felbontottam csipeszek seg�ts�g�vel, s nagy�t�n megvizsg�ltam a veszedelmes kis agyvel�t; s ekkor megnyugodtam. Az a feltev�sem, hogy a tudat szerve kipuszt�totta az �szt�n�t, hamisnak bizonyult. A piciny l�ny t�k�letlen agy�ban gy�gy�thatatlan szervi hiba van: gy�gy�thatatlan szervi betegs�g. Ez a fajta nem �lhet meg, el kell pusztulnia, hal�los, szervi betegs�gben szenved, mely el�bb-ut�bb v�get vet az eg�sz fajt�nak. Tudja, mi t�rt�nt? A tudat szerve, mely az �szt�nb�l sarjadt, s melynek szerepe az lett volna, hogy kifejl�dve, az �szt�n hely�t foglalja el: ez a szerv, valami ostoba v�letlen r�v�n, kics�szott az �szt�nb�l, az agy el�ls� r�sz�ben k�l�n kezdett n�vekedni, s vele szemben, az agy h�ts� tek�j�ben, zavartalanul �s nyugodtan tov�bb fejl�d�tt az �szt�n is. Tudja, mi ez? Az orvosok �gy h�vj�k: m�hen k�v�li terhess�g, amit�l az anya is elpusztul, meg a gyerek is. K�t szerv, homlokegyenest ellenkez� c�lnak szolg�lat�ban, az egyik az �letet keresi, a m�sik a hal�lt. E hiba r�v�n k�tfej� torzsz�l�tt minden ember, el kell pusztulnia, mihelyt a k�t f�lteke, az �szt�n� �s a tudat�, egy bizonyos fejl�d�si fokon �sszeszorul, s megfojtja egym�st, mint a k�z�s bar�zd�ba ker�lt k�t mag. K�t k�z, az egyik �p�t, a m�sik rombol; az egyik megkapaszkodik, hogy ne ragadja el a vihar, a m�sik elt�pi a horgony k�tel�t; az egyik befedi a test�t, hogy meg ne fagyjon, a m�sik f�ltakarja!"

Midore e szavakn�l k�l�n�s, ov�lis alak� t�rgyat tett el�m, �veg alatt z�ldeslila f�ny villant fel. A f�nyen kereszt�l el�sz�r csak valami felh�s dereng�st l�ttam, azt�n egy t�g, m�ly mez�t pillantottam meg, v�gtelen t�vols�gban, de tiszt�n �s vil�gosan. Percek teltek el, m�g megismerhettem: a Balti-tenger volt, ahonnan hidropl�non indultam el egy �ve. Angol �s n�met haj�kat l�ttam, �tk�zet folyt. A magasb�l a tenger fenek�ig l�thattam: �ppen egy nagy haj�nk s�llyedt el, torped�t�l tal�lva, lassan t�nt el a z�ld sz�nyeg m�g�tt, �s ringat�zva, csendben sz�llott al�, mint valami neh�z bubor�k, azt�n elt�nt a csillog� f�venyen.

 

NYOLCADIK FEJEZET

Szerz� mentegeti mag�t, ami�rt nagyjelent�s�g� �tj�b�l csak
v�zlatszer� k�pet adhatott. - Gazd�ja felviszi a szerz�t egy hegyre,
ahol csod�latos megismer�sek d�bbentik meg a szerz�t. -
Szerz� visszat�r haz�j�ba, �s csal�dj�t j� eg�szs�gben tal�lja.

K�teteket t�lthettem volna meg �s sz�z zenem�vet �rhattam volna arr�l, amit Faremid�ban tanultam, de csak egy r�vid v�zlat lett bel�le, amihez aligha ny�lok m�r hozz�. Azt a tanuls�got, amit ott sz�lben �s viharban, a h� �s villamoss�g testetlen zen�j�ben felfogtam, v�gleges igazs�g�ban el nem magyar�zhatom itt a F�ld�n, mert amaz egyetlen nyelv, amelyen kifejezhetn�m, n�lunk idegen �s �rthetetlen dadog�s csak, amit �gy nevez�nk: a zene misztikuma, s ami alatt olyasvalamit s annyit sejt�nk csak, mint az alv� azoknak besz�dj�b�l, akik �gya mellett �llanak. Maradjon h�t faremid�i utaz�som eml�ke szavakban elmondva, egy zavaros �s kusza t�red�k, szer�ny jelecske, kormos csillagszil�nk a m�zeumban, hirdetni annak, aki el meri hinni, hogy volt ember, aki j�rt ama csillag partjain.

N�h�ny sz�val, ink�bb magamnak, hadd jegyzem h�t le utols� napomat Faremid�ban, s hogyan ker�ltem vissza a F�ldre.

Egy napon gazd�m, Midore, magas hegyre vitt fel mag�val, s le�ltetett maga mell�. B�rhov� n�ztem, v�gtelen tenger ter�lt el a messzes�gben: tenger, aminek nincs horizontja, hanem k�r�s-k�r�l az �gbe olvad el, mintha ama hegy, amelyen �lt�nk, a v�gtelen t�rb�l, emelkedne ki egymag�ban.

Ekkor, ott �lve gazd�m mellett, ism�t �reztem azt, amit el�sz�r, mikor Faremid� f�ldj�n megpillantottam �t: a v�gtelen Sz�ps�g gy�ny�r�t, azt, amit m�v�sz �rez, mid�n szerelmes�t, a h�sb�l �s v�rb�l val�t, h�sn�l �s v�rn�l maradand�bb s az � sz�ps�g�hez m�lt�bb m�rv�nyba faragja. Ekkor k�l�n�s, nem k�nz�, ink�bb j�les� szomor�s�g fogott el. V�giggondoltam mindazt, amit nekem a Szerves �letr�l mint betegs�gr�l Midore elmondott, s t�bb� nem akartam vit�zni vele. Eszembe jutott a nyomor�s�gnak, szenved�snek, betegs�gnek, gyilkol�snak, hal�lh�rg�snek �s hal�lnak, v�rnek �s sziszeg�snek, r�m�letnek �s hom�lynak, bujk�l�snak �s hazugs�gnak, ellentmond� �s balj�s v�gyaknak az a z�rzavaros, k�ptelen panor�m�ja, amit az �let t�rt�net�nek nevezett n�lunk minden tudom�ny. S ha mindezek ut�n Midore arc�ba n�ztem, mely a mi f�ldi tud�sunk szerint halott �s �lettelen anyagb�l, aranyb�l �s hideg k�vekb�l volt s amelyb�l, �me, a legszebb ritmus, a legc�lszer�bb mozg�s, a legragyog�bb f�ny, a legtiszt�bb meleg, a leg�desebb hang sug�rzott fel�m: vil�gosan �reznem kellett, hogy �n t�vedtem, s velem egy�tt az eg�sz emberi �rtelem. Ekkor zokogni kezdtem s dadogva �s hebegve mondtam el k�ts�geimet �s megt�r�semet Midor�nak, t�rden �llva k�ny�r�gtem neki, hogy v�ltson meg �rt�ktelen �s ostoba �letemt�l, mely csak betegs�g �s teher, m�soknak �s magamnak.

K�ts�gbeesetten ki�ltoztam, hogy nem akarok hasonl�v� v�lni azokhoz a f�jdalmas, kiszikkadt f�khoz, itt az orsz�g�tja ment�n, mid�n majd elpusztul a beteg �let a f�ld�n, s �tveszi uralm�t a L�t igazi t�rv�nye: a h� �s er�, delej �s f�ny. Eml�keztettem r�, hogy hiszen az �n nyomorult �s beteg testem is tiszta, nemes anyagokat tartalmaz: szervetlen anyagokat, kvarcot �s szenet �s vizet, puszt�tson h�t el, �gessen meg, sz�rj�n le retort�ban, vonja ki bel�lem azt, ami �r valamit s haszn�lja fel, ahogy tudja, egy szolaszi szem�hez, vagy sz�j�hoz, vagy f�l�hez, a t�bbit sz�rja sz�t a sz�lbe, hogy �ssze ne �llhasson t�bb�. Vagy ha ezt nem teszi, adjon valamit hozz�m, f�rdessen meg valamiben, amit�l k�v� v�lok �s megmerevedek (hiszen �k mindent tudnak, �s mindent �rtenek: sok milli� �ve �lnek imm�r, s a term�szetnek nincs titka t�bb� el�tt�k), s nem kell meghalnom k�nok k�nj�val, b�ntet�s�l az�rt, hogy a vil�gra j�ttem.

Midore mosolygott, s az � j�s�gos �s nyugodt modor�ban figyelmeztetett, hogy milyen hib�san fejeztem ki magam, mid�n arr�l besz�ltem, hogy �k a term�szet minden titk�t megfejtett�k. A szolaszinak erre nincsen sz�ks�ge, mert a szolaszi maga a term�szet titka, a szolaszi maga a term�szet. Az igazs�g az, hogy ennek meg�rt�s�hez t�nyleg az � �rtelm�kre volna sz�ks�gem, mely tiszta �s �tl�tsz�, v�ltozatlan anyagb�l van, s melyet k�zvetlen er�k mozgatnak, s nem az �n g�z�lg�, v�rt�l hajtott s minden rothad�sra �s pusztul�sra meg�rett agyamra. Ami abbeli k�v�ns�gomat illeti, hogy testemet gy�gy�tsa meg s haszn�lja fel valamire: ez a k�v�ns�g nagyon logikus �s helyes, s azt l�tja bel�le, hogy kezdek sejteni valamit a L�t l�nyeg�b�l. Lehetne is besz�lni a dologr�l, hiszen egyszer� k�miai folyamatr�l volna sz�; reagenseket kellene alkalmazni, sz�r�ket �s izzaszt�k�lyh�kat, melyekben az oxid�ci� folyamatba l�p. Csakhogy az �n testem mai form�j�ban m�g nem �rett meg erre, ha most v�gezn� el velem ezt a munk�t, f�l�sleges f�jdalmakat okozna nekem, s erre semmi sz�ks�g, tekintve, hogy r�vid id� m�lva, amit mi t�z-h�sz �vnek nevez�nk, ez a folyamat �gyis mag�t�l megindul bennem, s nem kell majd szenvednem miatta. Hogy ez a folyamat most milyen zavarokkal �s k�nokkal j�rna, azt hamarosan bebizony�thatja nekem: van n�la egy folyad�k, amit, ha ny�ltagyamba injekt�l, n�h�ny percre kev�ss� megtisztul az �rtelmem, s �rz�kszerveim valamivel vil�gosabban fogj�k fel a t�nem�nyeket.

Midore �vegfecskend�t vett el�, s megsz�rta a nyakamat, �reztem, amint a h�v�s folyad�k ereimbe nyomul. N�h�ny pillanatra els�t�t�lt el�ttem a vil�g, egyre hangosabb �s diadalmasabb muzsik�ra �bredtem azt�n. Amit e p�r perc alatt �rz�sekben �t�ltem, arr�l igaz�n nagyon zavaros k�pet tudok csak adni, szavakban: Sokf�le, egym�st�l �lesen k�l�nb�z� s m�gis egym�sba foly� hangszer muzsik�ja volt ez; Midore azt�n meg is mutatta nekem a hangszereket, egyenk�nt, �s �n e n�h�ny perc alatt l�ttam is azt, amit l�tni emberi szemnek eddig m�g meg nem adatott. A h�t l�ttam, amint sz�nes �s hull�mz� patakban k�r�lfolyt, s elbor�totta testemet: a f�nyt l�ttam, amint ugr�lva k�zeledett, egyik t�rgyr�l a m�sikra; a vonz�st l�ttam, amint cs�pokat �s hegyeket l�velltek magukb�l a testek, tapogatt�k, megfogt�k egym�st, megindultak egym�s fel�. De mindenn�l fontosabb volt, amit akkor �rz�semen kereszt�l meg�rtettem: hogy mindez, amit most szememmel l�ttam, bennem �lt eddig is, bennem �s minden emberben, �vezredeken �t, hogy ez a k�zzelfoghat� �s egyszer� vil�g volt az, amit kifejezhetetlennek �s F�ld�nt�linak �s Emberf�l�ttinek nevezt�nk, holott benn�nk volt �s k�r�l�tt�nk, csak �rz�keink, a tompa �s t�k�letlen m�szerek nem adtak k�pet r�la a mi elm�nknek. Mint aki a s�t�tben tapogat�zott, s megl�tv�n a napot, leborul el�tte, s istennek nevezi, �gy nevezt�k mi istennek azt a l�nyt, aki �me, itt �llott el�ttem s aki nem m�s, mint aminek nekem lennem kellene, ha j� kezekbe ker�l�k vala, mint amiv� lennem kell, ha helyesen fogom fel magamat s megtiszt�tom testem a romland� anyagt�l. Midore szem�be n�ztem, s ekkor r�j�ttem, hogy ez a szem volt az, amit a F�ldr�l l�ttam, �s Csillagnak neveztem, egy t�k�letes, �rtelem alkotta m�szer, �s megfogtam a kez�t, s ekkor �gy �reztem, mint egyszer, gyermekkoromban, mikor �jszaka ord�tva �bredtem fel, mert egy hideg �s nedves �s idegen k�z fogta a karomat, s mikor odafutottak hozz�m, nevetve csit�tottak el, �s mutatt�k, hogy az �n kezem volt az, amelyre �lmomban r�fek�dtem �s elzsibbasztottam.

S hogy mindezt ekk�nt felfogtam, nagy zavar �s nyugtalans�g keletkezett a sz�vemben, s hangosan ki�ltoztam: "de h�t mi�rt? mi�rt?" �gy ki�ltottam "mi�rt kellett ennek �gy t�rt�nnie, mi�rt nem �rtett�k meg mindj�rt a szf�r�knak ezt a vil�gos �s egyszer� szav�t?" De senki sem v�laszolt, s a b�v�s folyad�k hat�sa lassan oszlani kezdett, egyre halkult k�r�l�ttem az elemek muzsik�ja, �s szemem el� hom�lyos k�df�tyol f�gg�nye ereszkedett.

Ekkor igazat adtam Midor�nak, hogy testem �s elm�m m�g nem el�g �rett arra, hogy f�jdalom s szomor�s�g n�lk�l tudjak megv�lni t�l�k, egy jobb c�l, tiszt�bb harm�nia �rdek�ben. Megk�rdeztem t�le, mit tegyek h�t, s � azt aj�nlotta, t�rjek vissza a f�ldre, s �ljem az emberek �let�t addig, m�g alkalmasnak �t�lnek idefent arra, hogy az eml�tett k�miai folyamatnak al�vessenek. �g�rte, hogy addig, am�g a F�ld�n leszek, nagyszer� m�szereik seg�ts�g�vel �lland�an figyelni fognak, szolg�ljon ez megnyugtat�somul, ha azok ut�n, amiket itt l�ttam, elcs�ggedek majd. Ezt az�rt tette hozz� Midore, mert szorongva �s kishit�en panaszkodtam neki, hogyan viselem majd el ezek ut�n az emberek �s �llatok t�rsas�g�t: az eg�sz doszir�t, amit az � m�szereiken �t szeml�lve, annyira megut�ltam. Arra a k�rd�sre, hogy hazautaz�som hogyan t�rt�nj�k, gazd�m mosolygott, s azt mondta, hogy ezt teljesen r�b�zhatom.

Aznap f�j� sz�vvel s rem�nytelen b�nattal lelkemben, elb�cs�ztam azokt�l a szolaszikt�l, akiket megismerni szerencs�m lehetett. Gazd�m egy g�p h�t�ra �ltetett, s valami port adott be nekem, hogy elaludjak s ne �rezzem a hossz� �t f�radalmait. Mikor m�ly �lmomb�l magamhoz t�rtem, szikl�s parton fek�dtem magamban, s gazd�m m�r nem volt mellettem. K�r�ln�ztem s meg�rtettem, hogy ism�t a F�ld�n vagyok s a Faremid�ban elt�lt�tt id� eml�ke mint egy t�voli, gy�ny�r� �lom lebegett az id�ben �s a t�rben. A kem�ny porba hajtottam fejemet, �s keservesen s�rtam.

Ugyanaznap este egy norv�g paraszt akadt r�m: megtudtam, hogy Helsingforshoz k�zel, semleges ter�leten vagyok, s nem kell tartanom semmit�l, m�g a hat�rig �rek; hogy onnan �tlev�llel eljutok-e haz�mba, az nagyon k�ts�ges, mert Hollandia semlegess�g�t rossz szemmel n�zi a N�metorsz�ggal hadban �ll� Anglia.

A paraszt nagyon csod�lkozott azon, hogy engem egy cseppet sem �rdekelt, vajon a m�sf�l �v alatt hov� fejl�d�tt a vil�gh�bor�, mekkora ter�leteket foglaltak el egym�st�l az ellenfelek, h�ny embert vesztettek, h�nyat f�ztek rabsz�jra, h�ny pusztult el j�rv�nyos betegs�gben, h�ny rep�l�g�pet l�ttek le, h�ny v�rost bomb�ztak, h�ny hadvez�rt t�ntettek ki, �s h�nyat mozd�tottak el �ll�s�b�l.

Nem untatom az olvas�t hazat�r�sem r�szleteivel, azzal se, milyen nehezen szoktam hozz� a doszir�kkal val� �rintkez�s r�m n�zve t�rhetetlen form�ihoz. Eleinte bolondnak n�ztek r�m�lt �s ijedez� visszah�k�l�seim miatt, amivel fel�m ny�jtott kezek, vagy testemhez k�zeled� �l�l�nyek el�l v�dekeztem, az orvosok idioszinkr�zi�t �llap�tottak meg, honnan tudhatt�k, hogy hozz�szoktam az �letet fert�z� �s b�z�s betegs�gnek tekinteni, melynek minden �rint�se hal�los vesz�lyt rejt mag�ban? Nem vitatkoztam vel�k, b�k�vel �s t�relmesen v�rom a felszabadul�s napj�t, b�zva j� gazd�m �g�ret�ben, aki megmondta nekem, hogy mag�hoz vesz, ha testemet �rettnek �t�li majd e megtiszteltet�sre. Addig is bizalommal s bels� titkos �r�mmel n�zek n�ha a k�k �g fel�, �s az � j�s�gos, meleg szem�ben, amit az emberek Napnak neveznek, n�ha mintha biztat�st olvasn�k, mely csak nekem sz�l: hogy m�g eml�kszik r�m, �s nem fog megfeledkezni r�lam.

Faremid�i utam, f�ldi m�rt�kkel m�rve, �sszesen k�zel m�sf�l �vig tartott: 1916. janu�r tizennyolcadik�n sz�lltam le Helsingforsba �s k�t h�t m�lva, febru�r m�sodik�n �rtem Redriffbe, ahol n�met �s gyermekeimet j� eg�szs�gben tal�ltam.